Karolinska universitetssjukhuset har inte levt upp till diskrimineringslagens krav på utredning av påstådda trakasserier. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.

Ärendet är ett av tre på DO:s bord som är kopplade till påståenden om antisemitiska trakasserier av en judisk läkare vid sjukhuset. Det aktuella ärendet handlar enbart om huruvida arbetsgivaren fullgjort sin utredningsskyldighet av upplevda trakasserier. Det var DO som på eget initativ öppnade ärendet efter att det i medierna hösten 2018 kommit fram uppgifter om att en läkare anmält trakasserier utan att sjukhuset vidtagit relevanta åtgärder.

DO bedömer i beslutet att den utredning som sjukhuset gjorde i februari–mars 2018 inte levt upp till lagens krav på flera sätt.

Arbetsgivaren har inte utan dröjsmål utrett uppgifter från en läkare om att denna ska ha »utsatts för en serie missgynnande arbetsledningsbeslut som haft samband med etnisk tillhörighet och/eller religion och som utgjorde trakasserier«. Arbetsgivaren har inte heller utan dröjsmål utrett »samtliga de påståenden om verbala trakasserier som haft samband med etnisk tillhörighet och/eller religion« som läkaren påtalat för olika företrädare för sjukhuset under perioden juni 2017–februari 2018. Arbetsgivaren har dessutom inte tillfrågat en annan läkare – som inte själv påtalat trakasserier – om denne upplevde sig utsatt. Dessutom anser DO att en chef »mot bakgrund av sitt tidigare förhållningssätt« till de uppgifter som den förste läkaren lämnade inte varit lämplig som utredare.

De två andra utredningarna är ännu inte avslutade. De handlar om huruvida en läkare har utsatts för diskriminering av Sveriges läkarförbund och om huruvida Karolinska universitetssjukhuset har utsatt läkaren för repressalier efter att läkaren påtalat upplevda trakasserier och medverkat i DO:s utredning.

Läs mer:

Judisk läkare slår tillbaka mot Uppdrag granskning

Omplacerad överläkare kräver att få tjänst tillbaka

Läkaren som anklagas för antisemitism träder fram

Läkargrupp mot antisemitism på Karolinska prisas

DO utreder repressalier mot judisk läkare på Karolinska

Karolinska omplacerar läkare anklagad för antisemitism

Judisk läkare ska ha erbjudits pengar för att vara tyst

Läkare på Karolinska kallad till USA:s ambassad

Karolinska agerade inte tillräckligt snabbt vid antisemitismanklagelser

Antisemitismärendet på Karolinska: Läkarföreningar DO-anmäls.

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier

KS läkarförening startar arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor

Läkarföreningen svarar på kritiken efter diskussioner om antisemitism

Efter anklagelser om antisemitism: Läkare på Karolinska tar »time out«

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism

Ur diskrimineringslagen 2 kap:

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

3 § Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Skyldigheten gäller också i förhållande till den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.