Som Läkartidningen tidigare har berättat har Konkurrensverket sagt nej till flera förslag i Göran Stiernstedts slutbetänkande »Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet«.

Ett av förslagen går ut på att den geografiska närhetsprincipen ska vara ickevalsalternativ i vårdvalssystemet. Det vill säga att patienter som inte kan eller vill välja vårdcentral, listas på närmaste vårdcentral. Det görs i flera regioner redan i dag.

Men Konkurrensverket hänvisar till ett nytt ställningstagande som gjorts för att klargöra gränsen mellan ett valfrihetssystem och en upphandlingssituation.

Enligt ställningstagandet är det inte okej att använda sig av närhetsprincipen eftersom det innebär att regionen själv gör ett urval bland anbudsgivarna. Konkurrensverket föreslår i stället att regionerna låter ickevalsalternativet vara en verksamhet i egen regi eller gör separata upphandling med privata aktörer.

Lars Kolmodin, handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och regioner (SKR), beskriver ställningstagandet som »olyckligt«.

Han påpekar att närhetsprincipen är en av metoderna som föreslås i förarbetet till lagen om valfrihetssystem (LOV) när patienter inte kan eller vill välja vårdcentral.

– Konkurrensverkets ställningstagande är olyckligt eftersom det finns en nationell lagstiftning som är tydlig. Det skapar en del oro. Den geografiska närhetsprincipen är en metod som tjänat sitt syfte i många år, säger Lars Kolmodin.

Inom primärvården används närhetsprincipen i dag. Många regioner listar patienter som inte kan eller vill välja vårdcentral på närmaste vårdcentral. En del har dock valt att låta patienterna stå kvar som olistade.

Lars Kolmodin ser ingen anledning för regioner att förändra det med anledning av ställningstagandet.

– Konkurrensverkets bedömning föranleder inga omedelbara åtgärder. De stiftar inga lagar utan man får vänta och se om detta kommer att prövas rättsligt i någon form, säger Lars Kolmodin.

Anledningen till Konkurrensverkets nya ställningstagande är två domar från EU-domstolen samt att nya upphandlingsdirektiv kommit sedan LOV kom för tio år sedan.