Marie Morell (M), ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation. Foto: Hans Alm

I höstas lämnade regeringens utredare Göran Stiernstedt över sina förslag om ett reformerat vårdval i primärvården till regeringen.

Tanken är bland annat att skapa ett »integrerat digifysiskt vårdval« i primärvården där patienten ska vända sig till samma aktör oavsett om det görs via digitalt eller fysiskt besök.

Nu har Sveriges Kommuner och regioner (SKR) lämnat sitt remissvar.

SKR instämmer i att en stor del av vårdutbudet behöver erbjudas i integrerad form, och att utbudet av kontaktvägar behöver öka. SKR menar dock att det i framtiden också kommer finnas behov av digital vård som inte är integrerad, utan snarare centraliserad.

En detaljstyrning av i vilken form uppdraget ska levereras riskerar att försvåra en sådan utveckling, anser SKR.

SKR är också kritisk till att utredningen inte behandlar den kommunala hälso- och sjukvården eller samspelet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Enligt SKR försvårar det bland annat bedömningen av vilka effekter förslagen i utredningen kommer att få.

SKR anser också att det hade varit bra med en större samordning med förslagen som lagts i Anna Nergårdhs utredning »God och nära vård«.

Dessutom anser SKR att visioner för framtidens hälso- och sjukvård måste utvecklas inom ramen för en nationell strategi.

– Mycket av det som lyfts i utredningen pågår redan, och det är problematiskt att försöka reglera allt genom nya lagar. Lösningarna måste handla om att ge regionerna större mandat och rådighet över frågorna och kunna anpassa vårdutbudet utifrån de faktiska behoven, säger Marie Morell (M), ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

I utredningen föreslås också tydligare krav på kontinuitet och att patienten ska knytas till en namngiven fast läkarkontakt. Enligt SKR behöver frågan ses i ett bredare perspektiv än att bara handla om reglerad personkontinuitet.

– Möjligheten till kontinuitet i mötet med vården behöver förbättras. Men kontinuitet handlar om mer än bara listning på läkare, bland annat om tillgänglighet, bemötande och delaktighet, säger Marie Morell.

SKR anser bland annat att det bör finnas en laglig möjlighet för regionerna att själva reglera hur många gånger en patient listar om sig per år. Enligt utredningsförslaget ska omlistning endast kunna ske två gånger per år.

När det gäller listningstak föreslår utredningen att det ska vara möjligt att begränsa hur många som kan lista sig hos en vårdcentral. SKR anser att det behöver tydliggöras att detta är frivilligt för regionerna, och att beslut om eventuellt tak fattas av regionen.

SKR ogillar förslaget om en enhetlig nationell patientavgift, eftersom det skulle innebära en försvagning av det kommunala självstyret.

Däremot tillstyrker SKR några av förslagen. Bland annat det om att kunna dela upp regionernas geografiska områden i flera vårdvalssystem, samt att patienter fortsatt ska ha möjlighet att lista sig hos en annan vårdgivare i en annan region.

Läs också:

Läkarförbundet saknar förslag om listning på läkare

Konkurrensverket säger nej till Stiernstedts förslag

Utredning: reformerat vårdval och begränsning för nätläkare