I rapporten »Tre perspektiv på digitala vårdbesök« har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt befolkningens, patienternas och primärvårdsläkares syn på digitala vårdbesök.

En del i rapporten är en enkätundersökning bland befolkningen. Den besvarades av cirka 1 400 personer. Resultaten visar bland annat att de svarande föredrar fysiska vårdbesök framför videobesök och att korta väntetider är den kvalitetsaspekt som värderas högst när det gäller videobesök.

När det gäller primärvårdsläkarna bygger resultaten på enkätsvar inom ramen för undersökningen »International Health Policy Survey« (IHP), där Vårdanalys genomförde den svenska delen.

Enkäten skickades till samtliga registrerade primärvårdsläkare i Sverige. Totalt svarade 2 411 läkare på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 42 procent.

Resultaten visar bland annat att 87 procent av läkarna anser att digitala vårdbesök, till exempel via telefon, video eller textmeddelanden, kan leda till att hälso- och sjukvårdssystemet överutnyttjas.

En majoritet av läkarna ser också risker med att digitala vårdbesök kan leda till stora problem med försämrad vårdkvalitet, samt att det finns risk för att den personliga kontakten med patienten försämras.

Samtidigt uppger läkarna att det finns flera fördelar med att digital vård erbjuds. Ungefär 3 av 4 läkare anger exempelvis att patienternas resbehov kan minska med hjälp av digitiala vårdbesök.

Över 60 procent av läkarna uppger att en annan aspekt som kan förbättras med digitala vårdbesök är att patienterna snabbare får tillgång till vård.

En majoritet, 56 procent, av läkarna uppger också att de i någon utsträckning skulle vilja arbeta mer med digitala vårdbesök än vad de gör i dag.

Utifrån resultaten i rapporten ger Vårdanalys ett antal rekommendationer. Bland annat att regeringen och regionerna bör stärka kunskapen om när digitala vårdbesök är lämpliga och att patientinformation kan delas mellan vårdgivare på ett säkert sätt.

Enligt Vårdanalys bör regeringen också se till att det finns en samlad nationell statistik över användningen och utvecklingen av digital vård över tid.

Hela rapporten finns att ta del av på Vårdanalys webbplats.

Läs mer:

Svenska allmänläkare mer stressade än kollegor