Sju av tio cancerpatienter i Sverige har sin första vårdkontakt inom primärvården. Det innebär att primärvården har en mycket viktig roll när det gäller att tidigt upptäcka cancer, men det finns en stor förbättringspotential. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Cancerfonden.

I rapporten konstateras att standardiserade vårdförlopp bidragit till att förkorta väntetiderna i cancervården, men enligt Cancerfonden behövs fler åtgärder för att öka primärvårdens förmåga att tidigt upptäcka cancer.

Bland annat skulle en satsning på cancerforskning kring patienterna i primärvården kunna leda till att fler fall upptäcks tidigare.

– Det finns data som visar att en patient som har fått en cancerdiagnos många gånger har sökt på olika ställen, med olika symtom, och med ett särskilt sökmönster som i efterhand går att identifiera, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden, till Läkartidningen.

Med mer forskning kan den typen av kunskap användas av primärvården för att bland annat utveckla beslutsstöd och riskvärderingssystem, som i förlängningen kan bidra till att fler cancerfall upptäcks i ett tidigt skede.

Samtidigt efterlyser Cancerfonden att regionerna säkrar regelbundna utbildningsinsatser för att öka kompetensen inom tidig upptäckt av cancer hos personalen i primärvården.

Men för att personalen ska kunna få gemensamma besluts- och kunskapsstöd samt lättillgänglig information om patienter behövs också en väl fungerande digital infrastruktur, vilket saknas i dag.

Cancerfondens förslag är att regeringen och regionerna gemensamt ska sluta en överenskommelse om ett nationellt system för informationsutbyte och journalhantering.

– Vi kan inte ha 21 olika lösningar på infrastrukturen, där vi till exempel inte kan se sökmönster. Om man i primärvården får reda på att patienten på semestern sökt på Visby lasarett för vissa symtom så kan det underlätta ofantligt, men i dag har vi inget som ger oss detta.

Jan Zedenius menar dock att det är mycket svårt att uppskatta hur många fler cancerfall som skulle kunna upptäckas tidigare om primärvården var bättre organiserad på de här områdena.

I rapporten konstateras också att primärvården brottas med en pressad arbetsmiljö, problem med kontinuitet och rekrytering, samt att personalens kompetensutveckling är eftersatt.

Därför efterlyser Cancerfonden en genomgripande primärvårdsreform.

– Vi behöver »action«. Flera utredningar har visat på att det finns en obalans i vårt sjukvårdssystem där primärvården har en lägre andel av den totala sjukvårdsbudgeten än i jämförbara länder. Vi behöver få en primärvård där kontinuitet och kompetensutveckling är satt i högsätet, med en tillräcklig rekrytering av primärvårdsläkare och en kultur där forskning ges utrymme.

Cancerfondens rapport finns att ta del av här.

Läs också:

Vårdanalys: Mer insatser krävs för en mer jämlik vård

Vårdanalys: Cancervården behöver grundläggande digitalt stöd