I den rapport som presenteras i dag konstaterar Socialstyrelsen att diagnosen könsdysfori ökar i befolkningen, framför allt bland barn och unga vuxna. Och störst ökning – närmare 1 500 procent sedan 2008 – finns bland unga i åldern 13 till 17 år som registrerats som flickor vid födseln.

Men även i andra åldersgrupper, såväl bland barn som unga vuxna, pojkar som flickor, är ökningen markant enligt kartläggningen. 

Till exempel ökade antalet personer med diagnosen könsdysfori i åldern 18 till 24 år som registrerats som män med 400 procent mellan 2008 och 2018.

Totalt sett hade knappt 6 000 personer, 0,6 promille av befolkningen, någon form av könsdysforidiagnos år 2018.

Socialstyrelsen tror att antalet fastställda diagnoser kommer att fortsätta att öka framöver, eftersom många nya fall är under utredning. Det kommer i sin tur kommer att ställa krav på att sjukvården avsätter tillräckligt med resurser för utredning och behandling, konstaterar myndigheten.

Enligt myndighetens analys fastställs så småningom diagnosen könsdysfori hos 70 till 80 procent av dem som först fått en preliminär diagnos.

I rapporten konstaterar Socialstyrelsen också att en övervägande andel av de som diagnostiseras med könsdysfori också har flera psykiatriska diagnoser. 

Autism, depression och ångestsjukdomar är vanligast, men även till exempel självskadebeteende och suicidförsök är vanligare hos personer som fått diagnosen könsdysfori, jämfört med befolkningen i övrigt.

Och i synnerhet gäller det för dem som registrerats som flickor vid födseln.

Kartläggningen visar även att personer med könsdysfori har högre risk att dö i suicid än befolkningen i övrigt: personer med registrerat födelsekön man respektive kvinna med könsdysfori har närmare 5 respektive 14 gånger högre risk att dö i suicid, jämfört med övriga befolkningen.

Generellt är dock risken ännu högre för personer med andra psykiatriska diagnoser.

Kartläggningen bygger på data som rapporterats in till Socialstyrelsens nationella register.

Läs även:

SBU hittar ingen förklaring till att fler söker för könsdysfori

Ökningen av unga med könsdysfori tarvar eftertanke

Smer vill att myndigheter stärker kunskapen om könsdysfori