Socialstyrelsens rapport bygger bland annat på enkäter som skickades ut till regioner och kommuner under andra halvåret 2019. Resultatet visar att bristen på personal varierar över landet. Svårast att rekrytera är det i glesbygd och på orter som ligger långt från medicinska lärosäten.

Rapporten visar att det främst är erfaren vårdpersonal som saknas. 19 av 21 regioner svarar att det är brist på specialistläkare. När det gäller läkare utan specialistkompetens ser läget däremot bättre ut. Kalmar är den enda region som rapporterar brist på läkare i denna yrkesgrupp. 15 regioner bedömer att det råder balans och fem regioner uppger att det finns ett överskott av läkare som saknar specialistkompetens.

De specialiteter som flest regioner har brist på är allmänmedicin, psykiatri och akutsjukvård.

Rapporten visar också att antalet läkare som tog examen ökade med 21 procent 2014–2018. Samtidigt minskade de utfärdade läkarlegitimationerna med 3 procent.

– Siffrorna pekar på problemet med att många nyexaminerade läkare får vänta länge på en AT-plats. Mot bakgrund av efterfrågan på specialistläkare är det angeläget att nyutbildade läkare får möjlighet att genomföra AT, söka legitimation och sedan påbörja sin specialisering, säger Maria State, enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Samtliga regioner uppger att det är brist på specialistsjuksköterskor och alla utom en uppger att även grundutbildade sjuksköterskor är en bristvara. I en majoritet av regionerna saknas även psykologer, biomedicinska analytiker och barnmorskor.

Lär hela rapporten här.