Det är det stora behovet av att snabbt få ökad kunskap på området som gjort att Vetenskapsrådet nu beslutat att forskare under en begränsad tid ska kunna styra om de medel – bortsett från medel för forskningsinfrastruktur – som de redan beviljats.

Enligt Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström är detta det enklaste sättet att göra en satsning för att snabbt få mer forskning med koppling till den pågående pandemin på banan.

– Forskare slipper ägna tid åt att skriva nya ansökningar och att granska andra forskares ansökningar. I stället använder vi den kvalitetsgranskning av forskare som gjorts vid tidigare tillfällen, säger han i ett pressmeddelande.

Sven Stafström flaggar också för att Vetenskapsrådet kommer att göra riktade utlysningar inom det här området framöver. Den tillfälliga satsning som nu görs kommer att ge en bra bild av de forskningsbehov som finns i ett längre perspektiv, tror han.

För den som vill använda en del av sitt bidrag till forskning som knyter an till den pågående pandemin gäller att forskningen ska genomföras mellan 1 april och 31 juli i år.

De medel som får omfördelas på detta sätt får max motsvara en tredjedel av det årsbelopp som man som forskare beviljats. Man måste bland annat också meddela Vetenskapsrådet att man vill haka på detta erbjudande och vad det är man tänkt göra.