Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) bildades 2013 och övertog då tillsynsverksamheten inom vård och omsorg från Socialstyrelsen. Den nya myndigheten fick i uppdrag att skapa en effektiv, enhetlig och strategisk tillsyn, och skulle komma till rätta med problem som funnits under Socialstyrelsens tid.

Som Läkartidningen tidigare berättat riktade Riksrevisionen kritik mot tillsynsmyndigheten i en granskningsrapport som presenterades i november förra året.

Den övergripande slutsatsen var att Ivo inte helt har levt upp till sin roll som tillsynsmyndighet. Ivo har inte kunnat bygga upp en egeninitierad och riskbaserad tillsynsverksamhet i den förväntade omfattningen, enligt Riksrevisionen. Kritik riktas även mot IT-system och bedömningsstöd som anses vara för dåliga, samt regeringens styrning. Anslagen består till viss del av tillfälliga medel som ges ett år i taget. Därför har det varit svårt för Ivo att planera en långsiktig verksamhet. Riksrevisionen anser att regeringen bör ge tillsynsmyndigheten stabilare ekonomiska ramar.

Nu har regeringen svarat på kritiken. Regeringen säger sig välkomna granskningen och instämmer i en del av kritiken, men inte alla synpunkterna. Man håller till exempel inte med om att den ekonomiska styrningen inte har varit konsekvent eller långsiktig.

Regeringen tänker däremot – på Riksrevisionens uppmaning – följa IVO:s arbete med att ta fram mer enhetliga beslut, vad som görs för att utveckla uppföljningen av resultatet från tillsynen liksom myndighetens digitaliseringsarbete.