Alexander Siotis, ST-läkare i Helsingborg, är skyddsombud i nordvästra Skåne:

– Jag utesluter inte att det kan bli aktuellt om skyddsutrustning skulle ta slut. I slutändan handlar det om en av de tre punkter som WHO lyft fram som viktigast för att bekämpa pandemin – att skydda den personal som ska vårda patienterna. Har vi inte personal, så klarar vi inte vården.

Arbetsmiljölagens sjätte kapitel ger skyddsombud rätt att avbryta arbetet vid omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv – formellt kallat skyddsombudsstopp.

I vägledningen för hantering av patienter med covid-19 har Läkarförbundet betonat att arbetsmiljön måste vara i fokus och att läkare inte ska behöva jobba med risk för smitta.

Läkare uppmanas att snabbt uppmärksamma skyddsombud och arbetsgivare på arbetsmiljöproblem.

»Brist på eller undermålig utrustning är ett allvarligt hot mot arbetsmiljön. Ett skyddsombudsstopp kan bli aktuellt, som skyddsombud lägger enligt arbetsmiljö­lagen«,  skriver Läkarförbundet på sin webbplats.

– Det viktigaste är personalen. Utan oss stannar vården, kommenterar Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

– Även yngre kan bli mycket svårt sjuka och avlida, och det framför allt vid hög exponering av virus vid smittan och att man är utmattad med nedsatt immunförsvar. Därför är det viktigt att respektera om skyddsombud ålägger ett skyddsstopp. Man gör inte det utan anledning, och det måste respekteras, även om stoppet kan hävas från ledningen i en krissituation.

Lars Rocksén, ordförande för Ångermanlands läkarförening, tycker att frågan är mycket svår.

– Naturligtvis är det helt orimligt att ställas inför situationen att behöva ge vård med otillräcklig skyddsutrustning, men jag tror att kollegor är fyllda av så mycket lojalitet mot patienterna att de kommer att göra sitt bästa även om de får begränsat med skyddsmateriel.

– Vi kommer att få se en större mängd av vårdpersonal som smittas, och där vet vi genom rapporter från exempelvis Italien att både yngre och äldre sjukvårdspersonal blivit svårt sjuka eller till och med avlidit. 

Jonas Landström, huvudskyddsombud i Västmanland och narkosläkare vid sjukhuset i Västerås, är hoppfull att arbetsmiljön kan värnas i en krissituation:

– Den viktigaste skyddsutrustningen kommer att vara den som behövs när man direkt hanterar luftvägar på exempelvis intensiven eller om man använder sig av högflödesgrimma där det bildas aerosoler. Men där ser det ut som att sjukhuset har materiel som kommer att räcka till.

– Problemet är att du får en väldigt stor exponering, och nu känner man inte till så mycket om viruset i sig, men rimligen är det så att när man andas in höga doser virus djupt ner i lungan är det särskilt ohälsosamt. Riskerna blir stora när man till exempel suger i en luftväg, och då är det helt nödvändigt med ett bra skydd.

Alexander Siotis ser redan en förskjutning i sättet att vårda patienter:

– Vi är vana vid att ha tillräckligt med skyddsutrustning och en kultur där vi tar det säkra före det osäkra. Nu har vi glidit över till att eskalera skyddsåtgärderna först när det finns stark misstanke om covid, trots att vi provtar för viruset hos patienter med låg misstanke, och det måste man säga är en väldigt annorlunda approach mot tidigare.

– Det görs utifrån de riktlinjer vi har inom Region Skåne om att ta covidprov i  fall av nedre luftvägssymtom där det saknas en uppenbar förklaring. I de fall vi då hittat covid hos patienter med låg misstanke så har vi exempelvis saknat långärmade skyddsrockar och i vissa fall visir under provtagningstiden. Jag kan förstå riktlinjerna utifrån rådande läge, men det belyser också att vi hade behövt gå in i situationen med mer skyddsutrustning.