I januari gav regeringen Vårdanalys uppdraget att utreda risken för att försäkringspatienter i vissa fall går före offentligt finansierade patienter i vården.  Socialminister Lena Hallengren (S) motiverade uppdraget med att hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska ges efter behov och på lika villkor – och att det finns signaler om att detta inte är fallet.

Nu är Vårdanalys klar med sin rapport. Slutsatsen är att personer med privat vårdförsäkring får vård snabbare än personer som får vård genom den offentligt finansierade vården. När det gäller planerad specialiserad vård fick i princip alla patienter med privat försäkring ett första besök inom 3–7 dagar och en behandling inom 21 dagar. Tittar man på den offentligfinansierade vården fick hälften av patienterna vänta över 30 dagar på ett första besök respektive åtgärd.

Enligt Vårdanalys beror den kortare väntetiden för försäkringspatienter sannolikt inte på att de har större medicinska behov.

Men enligt myndigheten är det svårt att svara på om det finns undanträngningseffekter – det vill säga om köerna i den offentliga vården blir längre på grund av försäkringspatienterna. I debatten hävdar vissa att patienter med privata försäkringar minskar kapaciteten hos den offentliga vården, andra hävdar att den offentliga vården avlastas när försäkringspatienterna går till privata vårdgivare. Men i dag finns ingen tillgänglig statistik eller forskning som kan ge ett entydigt svar på frågan, enligt rapporten.

För att regeringen och huvudmännen i sjukvården ska få bättre kunskap i frågan rekommenderar Vårdanalys ett antal åtgärder. Det handlar bland annat om att stärka den oberoende forskningen på området samt att på nationell nivå sammanställa uppgifter om hur hälso- och sjukvården finansieras. Dessutom rekommenderas huvudmännen att se över möjligheten till bättre insyn och uppföljning hos de privata vårdgivare man ingår avtal med, för att på så sätt säkerställa att vård ges på lika villkor och efter behov.

– Det uppstår en värdekonflikt mellan å ena sidan individens valfrihet och å andra sidan vård på lika villkor efter behov. Frågan om prioriteringar och omotiverade skillnader i vården rör mer än utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar. Vi ser ett behov av att säkerställa att lagstiftning och övrig styrning stödjer den utveckling som önskas. Det behövs också mer kunskap om faktiska effekter för patienter och samhälle, säger Ida Nyström, projektledare på Vårdanalys, i ett pressmeddelande.

Läs även:

Regeringen utreder gräddfiler i sjukvården

Privata vårdbolag prioriterar försäkringspatienter