Behovet av personlig skyddsutrustning till personalen i hälso- och sjukvården är stort.

För att snabbt öka tillgången har Arbetsmiljöverket lämnat in ett utkast med förslag på åtgärder till regeringen. Det går ut på att skapa ett snabbspår för att godkänna nya produkter, så att de snabbt ska kunna komma sjukvården till godo.

Bakgrunden är en ny rekommendation från EU-kommissionen som bland annat gör det möjligt för myndigheter att upphandla icke CE-märkt skyddsutrustning.

– Det handlar både om skyddsutrustning som importeras, och om sådant som är nytillverkat och som saknar CE-märkning, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket till Läkartidningen.

Syftet är bland annat att hjälpa Socialstyrelsen och andra som är behöriga beställare att göra bedömningar av utrustning.

– Det som Socialstyrelsen uppger är att de bara köper in sådant som är CE-märkt, och de har i dagsläget svårt att bedöma sådant som inte är godkänt. Vi tror den här ordningen kan möjliggöra mer skyddsutrustning i vården.

I praktiken innebär förslaget att tillverkare ska göra en ansökan hos Arbetsmiljöverket. Därefter ska myndigheten i samarbete med ett laboratorium göra en bedömning om produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

– Då handlar det om att testa. Gäller det visir testas till exempel genomskinligheten, att man kan se utan synstörningar, och är det flergångsutrustning så ska det tåla desinfektionsmedel. De som vill få sina produkter bedömda och godkända av oss kommer att få visa upp testcertifikat eller skicka produkten till anmält organ för testning innan de kan leverera det.

Enligt Torben Vincentsen är det svårt att säga exakt hur mycket snabbare den nya ordningen kommer att vara – det beror på vilken typ av produkt det handlar om.

– Men ett godkännande för exempelvis ett nytt visir skulle kunna ta 3–4 dagar, jämfört med ett par månader om det vore en traditionell certifiering. Normalt testas visir med UV-strålning i 1 000 timmar, plus efterkontroller och annat. Det tar ganska lång tid, och det är liksom inte aktuellt i det här fallet. Det viktigaste är att värna personalens säkerhet i alla arbetsmoment.

Arbetsmiljöverkets förhoppning är att regeringen ska lämna ett svar på åtgärdsförslagen i veckan.