Läkartidningen har tidigare berättat om hur Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen kartlägger vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning och i vilken utsträckning den är jämlik i landet.

Till uppdraget hör också att lämna förslag till hur vården kan förbättras och bli just mer jämlik.

Nu publiceras en delrapport. Av den framgår att antalet kvinnor och flickor som sökt vård och fått en diagnoskod kopplad till könsstympning ökat stadigt i alla sjukvårdsregioner mellan 2012 och 2018, undantaget Södra regionen 2016-2018.

Samtidigt saknar alltså fem regioner i dag helt riktlinjer för att ta hand om kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning.

Tre av dem jobbar dock med att ta fram sådana. Region Skåne – som är en av regionerna – har dessutom beslutat att inrätta tre särskilda mottagningar för den här gruppen.

Mottagningar byggs nu upp på tre sjukhus: på Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett respektive Centralsjukhuset Kristianstad.

Sedan tidigare finns bara två mottagningar med särskilt fokus på just den här gruppen i landet. Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm har funnits i många år. 2018 öppnade också en mottagning med liknande koncept på Angereds närsjukhus i Västra Götalandsregionen.

Enligt rapporten har sex regioner regionala riktlinjer och nio lokala styrdokument på området. En region har både regionala riktlinjer och lokala styrdokument.

Enligt rapporten skiljer sig dock innehållet i regionernas riktlinjer och styrdokument åt relativt mycket. Omfattningen på informationen varierar från ett par till cirka 30 sidor.

Av de 16 regionerna med riktlinjer har alla utom en rekommendationer om bemötande. Det kan till exempel handla om förslag om hur vårdpersonalen kan ställa frågor och information om att vissa ord eller situationer kan uppfattas som problematiska för patienten.

I alla utom tre av regionerna beskrivs också de symtom eller kännetecken som kan finnas efter könsstympning – till exempel urinvägsbesvär, sexuell dysfunktion, infertilitet, smärta och psykisk påverkan.

Däremot är regionernas rekommendationer om sexualrådgivning ofta frånvarande eller bristfälliga enligt kartläggningen.

Slutrapporten från projektet ska lämnas senast 1 november 2021.