– Vi är nöjda från fackets håll att vi har fått till det här avtalet. Vi tycker att det är bättre än krislägesavtalet, säger Sörmlands läkarförenings ordförande Marie Engman.

Avtalet gäller alla läkare som tjänstgör långa pass (11–15 timmar) på anestesiklinikerna, även de som tillfälligt lånas in från andra kliniker. Därmed gäller det i princip samtliga läkare på covid-IVA, men också operationsavdelningarna där långa pass blivit vanligare i kölvattnet av covid-19.

Den ekonomiska ersättningen är ungefär densamma som i det krislägesavtal som vårdfacken och arbetsgivarorganisationerna kom överens om i mars, och innebär i grova drag en fördubbling. De stora skillnaderna handlar i stället om återhämtning.

Reglerna i arbetstidslagen om dygns- och veckovila ska följas, liksom totalt ATL-uttag per månad. Där skiljer sig det nya förstärkningsavtalet något från krislägesavtalet och ger läkarna bättre möjligheter till vila. Dessutom ska jourkompsuttag läggas ut regelbundet i schemat, ungefär var sjätte vecka.

– Då får man längre tid för återhämtning, kanske fem till sju dagar. I krislägesavtalet kan man jobba fyra veckor, och sedan är det bara 24 timmar man har rätt till mellan perioderna, säger Marie Engman.

En annan fördel är att den jourkomp som läkarna bygger upp kan överföras till nästa år. Därtill kan de kan bestämma hur stor del de vill ta ut i pengar och hur stor del de vill ta ut i tid. I krislägesavtalet blir allt schemalagd tid som ersätts ekonomiskt.

– Det ger ju en enskild medarbetare möjlighet att känna att man faktiskt kan påverka om det ska vara ledighet eller pengar, att det inte bara är något som kommer ovanifrån. De ger större flexibilitet för olika personer.

Avtalet gäller retroaktivt från den 23 mars och som längst till den 31 augusti. Om arbetsgivare och fack kommer överens om att situationen har mildrats och avtalet inte längre behövs, kan det avbrytas i förtid.

Som Läkartidningen berättat tidigare har inte Region Sörmland ansökt om att aktivera krislägesavtalet, trots önskemål från läkarföreningen. Men nu har situationen ändrats och krislägesavtalet är inte längre lika användbart i Sörmland, menar Marie Engman.

– Så som det var de första veckorna tycker vi fortfarande att arbetsgivaren skulle ha anmodat om att få aktivera krislägesavtalet, för då hade vi ingen koll på vart vi var på väg. Men nu har man fått struktur på arbetet och fått in mer personal, så man har inte samma behov av att ta ut lika många arbetade timmar som i början.

Samtalen om ett nytt lokalt avtal för att hantera situationen på anestesiklinikerna började efter ett initiativ av arbetsgivaren. Gentemot kollektivavtalet ger det regionen större möjligheter att förfoga över arbetade timmar, medan läkarna får bättre betalt. Jämfört med krislägesavtalet ger det alltså även bättre möjlighet till återhämtning, men också mer långsiktig planering.

– När pandemin drog i gång låg kanske schemat för en vecka i taget, man hade ingen aning om hur nästkommande vecka skulle se ut. Nu har man möjlighet att planera även om man jobbar mycket, säger Marie Engman.

 

Läs även:

Läkarförbundet skriver under krislägesavtal

Sörmlands läkarförening vill aktivera krislägesavtalet

Sörmland begär inte aktivering av krisavtal

Stockholm: Ja till krisavtal

Läkarförbundet: Dags att aktivera krislägesavtalet

Semestern kan avbrytas vid coronakris