Inspektionen för vård och omsorg ska göra en stor tillsyn inom landets äldreomsorg. Regeringen beslutade om uppdraget i går torsdag. Det berättade socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff på fredagsförmiddagen.

– Vi behöver göra mer för att skydda de äldre, sa socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget handlar om att särskilt analysera vilka risker som utbrottet av covid-19 inneburit för kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen, sa hon.

– Inspektionen för vård och omsorg kommer under de närmsta veckorna göra 1 000 tillsynsinsatser inom äldreomsorgen. Det ska ske över hela landet. Det handlar bland annat om granska och uppmärksamma vikten av följsamhet till basala hygienrutiner. Jag vill understryka att målet inte främst är att leta fel i en ansträngd situation utan att bidra till förbättring, att lära av gjorda erfarenheter och bidra till att vården och omsorgen blir bättre rustad.

I uppdraget – som ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 13 december i år och slutredovisas senast den 1 december 2021 – ingår att Ivo ska återföra kunskapen till berörda aktörer, enligt Lena Hallengren.

Pressträffen inleddes av statsminister Stefan Löfven som bland annat sa att pengar inte ska vara något problem i kampen mot utbrottet. Staten står för vårdens extra kostnader med anledning av utbrottet »oavsett notan«. Han sa att vården har ställt om med en imponerande kraft och kompetens. Men han sa också att insatserna inom äldreomsorgen behöver intensifieras och riktade en uppmaning:

– Det ska vara en självklarhet för dig som är chef inom äldreomsorgen att uppmana anställda att vara hemma vid minsta symtom för att inte riskera de äldres liv och hälsa, sa han bland annat. Alternativet kan inte vara att personal med covid-19 går till jobbet.

Han kopplade problemet med bemanning och potentiellt smittad personal till det uppdrag som regeringen för två veckor sedan gav Folkhälsomyndigheten, att utöka provtagningskapaciteten och ta fram en nationell strategi. Och nu återkommer myndigheten. På plats var även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

För några veckor sedan var landets kapacitet omkring 10 000–12 000 test i veckan, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Målet är att skruva upp antalet test till 100 000 i veckan, sa Johan Carlson vid dagens presskonferens.

Prioriteringen är fortfarande att i första hand testa patienter i vård och omsorg, i andra hand personal. Och först i tredje hand andra grupper. En utökad testning får inte gå ut över den prioriteringen och inte skapa undanträngningseffekter i något led av provtagningskedjan. Både offentliga och privata aktörer i hela kedjan i kombination med att egenprovtagning ska kunna göras i hemmet – vilket inte kräver personal med skyddsutrustning – ska nu bidra till en större kapacitet.

Folkhälsomyndigheten arbetar nu för att hitta en logistik för att också testa personer inom samhällsviktiga funktioner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en lista över sådana. Det handlar till exempel om personer inom polis och räddningstjänst. Den utökade testningen ska också användas till att testa representativa kohorter för att få ögonblicksbilder av hur många som är smittade. Att erbjuda testning till allmänheten är inte aktuellt.

Det handlar fortfarande om att testa för smitta. Någon möjlighet att testa för immunitet finns inte än, men Johan Carlson bedömer att det kommer »inom en snar framtid«.

– Vi arbetar med att få tester som är tillräckligt bra.

Vid den myndighetsgemensamma presskonferensen på eftermiddagen lämnade Folkhälsomyndigheten mer information om den färska nationella strategin för diagnostik av covid-19, som enligt presstjänsten kommer att läggas upp på myndighetens webbplats under fredagen.

Och Inspektionen för vård och omsorg berättade mer om tillsyn i äldreomsorgen och regeringsuppdraget.

Lyssna på den myndighetsgemensamma presskonferensen här.

Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, påminde om vikten av uthållighet.

– Vi ser allt tydligare att det är oerhört viktigt att beakta milda symtom. Vi har tidigare gjort en Stockholmsundersökning, under vecka 14, för att se hur många som hade infektionen. Vi har nu analyserat symtomen från den undersökningen lite närmare, och den visar tydligt att det är oerhört viktigt att beakta milda symtom.

I undersökningen i Stockholm deltog 800 personer och 18 eller 2,5 procent testade positivt och det var jämnt fördelat över åldersgrupperna, den yngsta var 2 år och den äldsta var 86 år. De symtom personerna upplevde dygnet före provtagningen samlades in tillsammans med symtombild 14 dagar innan. Alla i den positiva gruppen hade rapporterat någon form av symtom. Men även den negativa gruppen, men inte lika många, rapporterade symtom. Grupperna har sedan jämförts.

– En del av symtomen förekom procentuellt lika mycket i grupperna.

Och några symtom stack ut, även om resultaten inte är signifikanta.

– Några symtom stack ut särskilt: luktbortfall, smakbortfall och diarré.

De tre symtomen förekom oftare bland de positiva fallen än i den negativa gruppen.

En större undersökning kommer att göras i hela landet under vecka 17, och det kommer att ge en tydligare bild av symtomen i de mildare fallen, enligt Karin Tegmark Wisell.

Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, berättade om en riskbild som skapats genom vad som inkommit via Ivo:s nya tipstjänst där personal kan berätta om risker. Senaste månaden har Ivo genom den fått in omkring 1 000 »indikationer på risk«.

– En femtedel gällde covid-19, och andelen är ökande. De indikationer med direkt koppling till covid-19 kommer i stor utsträckning från Stockholmsområdet.

Av alla riskindikationer med koppling till covid-19 kom fler från sjukvården (25 procent) än från socialtjänsten (17 procent). De flesta av indikationerna från sjukvården rörde den slutna somatiska vården och de flesta gällde vårdhygien.

Av indikationerna från socialtjänsten är det äldreomsorgen som sticker ut.

– Och vi bedömer att 60 procent av de riskerna är av allvarlig karaktär, sa Sofia Wallström.

Därför kommer Ivo alltså under de närmaste veckorna att göra 1 000 tillsynsinsatser i äldreomsorgen över hela landet.