Enligt ett lagförslag ska svensk lag anpassas till en EU-förordning om medicinteknik med ikraftträdande den 26 maj i år. Enligt förordningen förbjuds i princip återanvändning av engångsprodukter i sjukvården. Undantag kan dock göras i varje lands nationella lagstiftning. Men något sådant undantag finns inte med i det lagförslag som varit ute på remiss.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) svarat på remissen.

– Det kan bli ännu värre att inte kunna återanvända engångsprodukter i och med den rådande coronasituationen eftersom det är brist på sjukvårdsmaterial, säger Anna Lundgren, utredare på Ivo, till Nyhetsbyrån Siren.

Ivo efterlyser i sitt remissvar att lagförslaget kompletteras med övergångsbestämmelser och skriver:

»IVO saknar i denna Ds övergångsbestämmelser gällande reprocessing och återanvändning av engångsprodukter. Som framgår av promemorian blir reprocessing förbjudet från och med den 26 maj 2020. Enligt IVO kommer detta få stora konsekvenser för hälso- och sjukvården och i förlängningen också för patientsäkerheten. Frågan om reprocessing bör tillåtas eller inte i Sverige är nu under utredning och därför behöver övergångsbestämmelser ta vid tills det är klart vad som ska gälla i Sverige framöver.«

– Eftersom denna återanvändning sker i dagsläget blir det en omställning att sluta med det. Vi vet inte exakt vad det kan få för konsekvenser för hälso- och sjukvården, men vi tycker att det blir fel att införa ett förbud innan utredningen är klar, säger Anna Lundgren.

Övriga remissvar kan läsas här.