CSN har undersökt 4 861 personer vars veckor med studiemedel tog slut 2014. Gruppen som nått taket utgör en ganska liten del – 1,3 procent – av det totala antalet studerande under det året. I gruppen var genomsnittsåldern 31 år och män var överrepresenterade – liksom läkarstudenter. Läkarprogrammet är det program där högst andel av de studerande använder samtliga veckor med studiemedel. 6 procent (673 studerande) vid läkarprogrammet slog i taket för studiestödet 2014.

Resultatet visar också att det går bra för gruppen som maxat studiemedlet.

– Åtta av tio studerande som använt samtliga veckor med studiemedel tog minst en examen, medan fyra av tio studerande tog två eller fler examina. Omkring var femte i den studerade gruppen tog ingen examen alls, säger Hanna Rösth.

Läkarstudenterna var också den grupp där flest fortsatte studierna, trots att studiemedlen var slut.

Mer än två tredjedelar av alla som slår i taket var etablerade på arbetsmarknaden två år efteråt. De har även en högre medianinkomst än befolkningen som helhet. Och trots att de har högre studieskulder än genomsnittet, har de också goda förutsättningar att betala tillbaka lånen.

– Återbetalningsgraden, hur mycket som betalas i förhållande till det som debiterats, var betydligt högre i gruppen som använt alla studiemedelsveckorna än för låntagare generellt för betalningsåret 2018, säger Hanna Rösth i ett pressmeddelande.

CSN har även gjort djupintervjuer med några studerande vars veckor tagit slut för att ta reda på mer om gruppen, varför de nått taket och hur de sinande studiemedlen har påverkat deras studier.

– För en del ordnade sig finansieringen ändå via arbetsmöjligheter, hjälp från släkt och vänner, sparade medel, bidrag och stipendier när veckorna tagit slut. Några av de studerande uppfattade dessa lösningar som stressande och osäkra, säger Hanna Rösth.

I dag har en student rätt till 240 veckor med studiemedel på eftergymnasial nivå, vilket motsvarar sex års studier. Lika lång tid som den nya läkarutbildningen som införs nästa år, med andra ord.

Som Läkartidningen tidigare berättat finns det en oro för att ännu fler läkarstudenter får problem att finansiera studierna när utbildningen blir ett halvår längre. I Stefan Lindgrens utredning om en ny läkarutbildning, som kom år 2013, föreslogs en möjlighet att få studiemedel ytterligare 20 veckor – men förslaget har inte blivit verklighet.

Läkarförbundet och Sveriges läkarförbund student har varnat för att en sexårig utbildning kan leda till att läkarstudenter tvingas avbryta utbildningen i förtid eller helt tvingas avstå från att utbilda sig till läkare. Även CSN har ställt sig positiv till en ökning med ytterligare 20 veckors studiemedel.

 

Läs mer:

Examenslån föreslås som lösning på sinande studiemedel

Läkarförbundet: Höj antalet studiemedelsveckor

Oro för sinande studiemedel med sexårig utbildning