Enligt regeringen finns det behov av en »samhällelig kraftsamling« för att vända trenden med mer stillasittande livsstil och mer övervikt och fetma. Därför ska man utse en särskild utredare som ska fungera som en nationell samordnare med uppdrag att öka kunskapen om de positiva effekterna av fysisk aktivitet och engagera relevanta aktörer.

Samordnaren ska samarbeta med företrädare för regioner och kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen, näringslivet och forskare.

I uppdraget ingår att sprida framgångsfaktorer och goda exempel samt att lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen.

Slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2023.