– Utifrån det jag har sett känns det väldigt bra, säger Anna Nergårdh, som så sent som för två veckor sedan lämnade huvudbetänkandet i utredningen »Samordnad utveckling för en god och nära vård«. Men hon poängterar också att hon inte har sett lagrådsremissen utan bara det pressmeddelande som skickats från regeringskansliet.

Den första delen av förslagen i primärvårdsreformen, som regeringen, Liberalerna och Centerpartiet lämnade till lagrådet på torsdagen, trycker på att primärvården ska vara en bas i sjukvårdssystemet, att vården ska vara personcentrerad och ha en kontinuitet, vilket artar sig i en garanterad tillgång till fast läkarkontakt.

– Det är bärande delar i vårt förslag till primärvårdsreform. Så jag är glad att man lyfter just de delarna.

Anna Nergårdh tycker att innehållet som hittills presenterats ger en bra bas att bygga ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem på. Men eftersom fler delar i primärvårdsreformen kommer att presenteras längre fram och själva lagrådsremissen på torsdagseftermiddagen fortfarande inte var offentlig, har hon svårt att säga om något saknas i reformen.

– Jag har hela tiden varit medveten om att det här är en förändring som måste göras i flera steg. Och det pågår andra utredningar som också är delar i den här helheten. Det jag sett så här långt tycker jag ligger väl i linje med det som vi tycker behöver göras.

Enligt förslaget ska patienter alltså garanteras en fast läkarkontakt. Däremot har i nuläget inget listningstak per läkare nämnts. Men både socialminister Lena Hallengren (S) och andra politiker har aviserat att någon form av begränsning behövs.

– Det vi föreslog var att Socialstyrelsen skulle få ett uppdrag att i föreskrift reglera hur många man kan ha funktionen fast läkarkontakt för, både av patientsäkerhetsskäl och arbetsmiljöskäl. Och vad jag förstår går man vidare på den linjen. Det tycker jag är ett bra sätt att hantera frågan, säger Anna Nergårdh.

I ett tidigare delbetänkande föreslog hon att staten ska bekosta utbildning av 1 250 specialister i allmänmedicin. Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet, säger dock att så inte blir fallet, då det finns en risk att regionerna backar från sitt ansvar.

Anna Nergårdh poängterar att det nu dels syns tecken på att regionerna faktiskt utbildar fler, dels att Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet har lämnat förslag på en nationell kompetensförsörjningsplan som också satts i verket. Bland annat har regeringen inrättat det nationella vårdkompetensrådet.

– Så läget har ändrats. Man gör nu ett antal olika satsningar för att bättre kompetensförsörja hälso- och sjukvården, och särskilt med bristyrken. Det viktiga för oss var att poängtera att det behövs fler specialister i allmänmedicin. Dit kan man komma på olika sätt, säger hon.

 

Läs även:

Fast läkare i första förslaget till primärvårdsreform