»Beslutet togs för att de uppgifter som har framkommit gällande Strandklinikens abortverksamhet var av så allvarlig karaktär att det var viktigt att fatta ett snabbt beslut. Det är bra att vi nu har sagt upp avtalet med vårdgivaren om att utföra abortverksamhet så att vi kan säkerställa patientsäkerheten«, skriver vård- och valfrihetsregionrådet Tobias Nässén (M), i ett mejl till Läkartidningen.

Kliniken har fram till nu haft vårdavtal med regionen om medicinska och kirurgiska aborter. Enligt egna siffror stod Strandkliniken för ungefär 40 procent av de medicinska aborterna i regionen. Förra året rörde det sig om 2 900.

Men efter att två akutsjukhus i Stockholm under 2018 och 2019 skrivit avvikelserapporter som berörde Strandkliniken, valde hälso- och sjukvårdsförvaltningen att låta granska sju patienters fall.

Specialistläkare i gynekologi granskade patienternas journaler och kom bland annat fram till att det fanns allvarliga brister i bemötandet av patienterna i samtliga fall. Patienterna har inte blivit behandlade enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, med »patientsäkerhetsrisker eller negativa händelser som följd«. Det framkommer i det brev med information om uppsägningen, som regionen skickat till kliniken.

Fem av fallen handlade om omhändertagande i samband med aborter. I ett annat fall rekommenderades abort baserat på en felaktig medicinsk bedömning, vilket hade inneburit en negativ händelse om patienten inte hade sökt till en annan vårdgivare. Och i det sjunde fallet genomfördes inte en adekvat utredning, skriver regionen.

Strandkliniken har själv rapporterat fyra avvikelser, men först efter att akutsjukhusen informerat att de själva upprättat avvikelserapporter. Strandklinikens avvikelserapporter är också bristfälliga, uppger regionen.

Strandklinikens vice vd Kenneth Blake uppger i ett mejl till Läkartidningen att fyra av de sju fallen berör en gynekolog från ett bemanningsbolag, och företaget har avslutat den läkarens uppdrag »på grund av händelser 2018«.

Regionens granskning visar också att klinikens patientsäkerhetsberättelse brister eftersom det förekommer motstridiga uppgifter i deras avvikelser och de som andra parter skrivit. Därtill främjar inte företagets rutiner att risker och vårdskador rapporteras. Enligt företagets rutiner uppmanas anställda rapportera till behandlingsansvarig läkare, vilken kan vara densamma som är inblandad i avvikelsen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser allvarligt på Strandklinikens agerande. I brevet till kliniken uppger de att det inte är förenligt med patientsäkerhetslagen.

Strandkliniken svarar regionen att de »kategoriskt bestrider« att det skulle ha förekommit mycket allvarliga brister. Och i mejlet till Läkartidningen berättar elva läkare och fem barnmorskor att regionens besked kom »som en enorm chock« och att ingen känner igen sig i anklagelserna.

»Vi har på Strandkliniken under flera års tid lagt ned mycket arbete på att gemensamt bygga upp en bra och tillgänglig vård för kvinnor som söker abort och minimera alla typer av klagomål. Det arbetet – utfört i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet – har bedrivits med stor framgång.«

De har svårt att se att beslutet är taget på saklig grund och undrar om det finns ekonomiska, politiska eller personliga orsaker. De skriver att beslutet bygger på sju patienters fall, medan kliniken hanterade över 16 000 vårdbesök 2018. De saknar också en konsekvensanalys med tanke på att kliniken hjälper omkring 40 procent av länets abortsökande.

Kenneth Blake menar att det inte finns någon proportionalitet i regionens beslut och påpekar också att kliniken aldrig fått klander av Inspektionen för vård och omsorg eller blivit polisanmälda.

Strandkliniken stänger nu sin dagkirurgiska verksamhet och kommer behöva stänga sin dysplasiverksamhet. Fyra personer sägs upp, liksom kontrakt med olika läkare. Kliniken behåller sitt basuppdrag med gynekologisk mottagning.