Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss om ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen. Enligt förslaget ska regeringen få ökade möjligheter att vidta åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19. Det kan handla om begränsningar av folksamlingar eller tillfälliga nedstängningar av platser där folk samlas.

Regeringen ska också få meddela särskilda föreskrifter om samverkan och inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning mellan regioner och kommuner. Detta ska få göras om det behövs i syfte att upprätthålla ett effektivt smittskydd som kan begränsa spridning av viruset.

Reglerna föreslås träda i kraft den 18 april och ska gälla tillfälligt under högst tre månader.

Men Sveriges Kommuner och regioner (SKR) gör tummen ned åt sista delen av lagförslaget.

I sitt remissvar skriver SKR att de senaste veckornas arbete tydligt visat att de statliga myndigheterna varken har kompetens eller kapacitet att hantera omflyttning av resurser mellan regioner och kommuner.

Dessutom menar SKR att det redan nu finns långtgående juridiska möjligheter för regionerna att omfördela resurser och bistå varandra, bland annat genom lagen om kommuners och regioners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid.

– Det måste fortsatt vara så att det är smittskyddslagens allmänna riktlinjer som är vägledande för politiska beslutfattandet i hanteringen av pandemin. Smittskyddslagen ger redan i dag regeringen möjligheter att vidta kraftiga och långtgående åtgärder, som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Smittskyddslagen ska inte rundas, säger SKR:s ordförande Anders Knape (M) i ett pressmeddelande.

SKR pekar också på att de 21 regionerna förra veckan enades om att fyra av dem får i uppdrag att köpa in de läkemedel som bedöms vara centrala och nu mest kritiska.