Den pågående pandemin påverkar läkarutbildningen på flera sätt. Enligt lärosätena är det de kliniska terminerna som påverkas mest.

Smittorisker, brist på skyddsutrustning, inställda operationer och mottagningar, svårigheter att få tag på handledare och ett allmänt pressat läge i hälso- och sjukvården gör det omöjligt för den verksamhetsförlagda (VFU) utbildningen att fortsätta som vanligt.

Men de olika lärosätena har valt olika sätt att hantera det på. Alla har fortsatt med VFU så gott det går. Med ett undantag: Uppsala universitet. Där har man valt att ställa in den verksamhetsförlagda utbildningen, förutom för studenterna som går termin 11 och måste bli klara före sommaren.

– Vi har ställt in all VFU där man arbetar direkt ute i patientvården. Vi har jobbat hårt med att hitta praktiska övningar som kan ersätta VFU i hög grad, säger Bertil Lindahl, ordförande i programkommittén för läkarprogrammet i Uppsala.

Han fortsätter:

– Vi gjorde detta för att vi tyckte att det var mycket bättre med ett tydligt beslut i stället för att leva från dag till dag utifrån vilka kliniker som kan ta emot studenter och inte. Det kom hela tiden nya bud, blev dagliga brandkårsutryckningar och var otroligt svårt att planera.

Andra skäl till beslutet är att minska risken för smittspridning. Den verksamhetsförlagda utbildningen är utspridd i regionen och kräver att i många fall att studenter måste resa kollektivt. Ytterligare ett skäl är, enligt Bertil Lindahl, att det är svårt att behålla en rimlig kvalitet på praktiken i det läge som sjukvården befinner sig.

Uppsala universitet uppger att man ser över alternativa sätt att uppnå kursmålen och planera in när och hur studenterna ska kunna ta igen moment. De som går sista terminen prioriteras. Övriga studenter får i en del fall räkna med mastigare terminer framöver.

– Det finns ingen anledning att tro att vi kommer behöva förlänga utbildningen. Studenterna kommer kunna ta igen utbildning successivt. Det kommer gå att lösa, men det blir jobbigare för studenterna, säger Bertil Lindahl.

Uppsalas val att stänga ner sin VFU får kritik av Sveriges läkarförbund student (SLF student).

– Vi tycker det är dåligt och konstigt att Uppsala inte har VFU. Om Stockholm – som bär tyngst börda av pandemin – säger att de ska ha studenter på VFU så länge det går, finns det ingen anledning att Uppsala ska stänga ner allt, säger ordföranden Niki Shams.

Värst drabbas Uppsalastudenterna som läser termin 9. De kommer inte att bli klara till sommaren eftersom de missar barn- och gynekologikursen. Det är efter termin 9 som studenterna har möjlighet att vikariera som underläkare. SLF Student varnar för att sjukvården går miste om en stor grupp underläkare i sommar, samtidigt som studenterna går miste om viktiga erfarenheter.

Bertil Lindahl är medveten om problemet. Men han är hoppfull om en snar lösning. Uppsala universitet har fått positiva signaler från Socialstyrelsen, som ansvarar för att utfärda särskilda förordnanden för att studenterna ska kunna arbeta som underläkare.

– Socialstyrelsen flaggar för att studenterna kan få dispens för att arbeta som underläkare om arbetsgivaren söker det, om de inte saknar moment som är direkt relevanta för det som de ska jobba med.

De övriga läkarprogrammen har valt att fortsätta med VFU så gott det går. Liksom i Uppsala ligger högsta prioritet på att få studenterna på de senare terminerna färdiga i tid.

Men det är inte lätt att lappa ihop utbildningen i pandemins skugga, enligt Marie Dahlin, programdirektör för läkarprogrammet vid Karolinska institutet.

– Vi arbetar intensivt med att skapa förutsättningar för att studenterna ska kunna nå sina lärandemål också i en förändrad sjukvård. På de kliniska terminerna har vi bytt plats på moment, lagt om fokus på studentvalda kurser, skapat massor av nya kursplatser för studenter som skulle åkt på utbyten med mera, säger Marie Dahlin som påpekar att en annan konsekvens av pandemin är att många kliniskt verksamma lärare blivit inkallade i sjukhustjänst.

I Umeå har universitetet bland annat flyttat ett antal gruppövningar med skådespelarpatienter och externa handledare till höstterminen. Man har även gjort om eller flyttat ett antal interprofessionella övningar (övningar tillsammans med studenter från andra yrkesgrupper).

Enligt Magnus Hultin, programdirektör för läkarutbildningen vid Umeå universitet, blir kvaliteten på VFU lidande under pandemin.

– Vi kommer att få göra avkall på den höga kvalitet som vi vill hålla under vårterminen. Men sett till helheten och slutprodukten – en läkare som ska är klar för AT – kommer vi kunna kompensera för det under de kommande terminerna.

På grund av coronautbrottet måste sluttentorna vid landets läkarutbildningar också utföras digitalt. Bertil Lindahl i Uppsala beskriver det som en stor utmaning.

– Rättssäkerheten vid examinationer på distans är ett problem. Det gäller att säkerställa vem man examinerar och att man inte fuskar genom att använda sig av otillåtna hjälpmedel, säger han.

Vad kan ni göra åt det?

– Det går att minimera risken, men det går inte att eliminera den. En metod är att använda sig av muntliga examinationer. Man kan också dela in tentan i frågeblock och sedan begränsa möjligheterna att gå tillbaka till tidigare block. Det har funnits förslag om att höja gränsen för godkänt. Men det tror jag snarare stimulerar till fusk.

SLF student håller ögonen på hur tentorna genomförs.

– Vi har fått indikationer på att en del studieorter har gjort stora förändringar när det gäller sluttentorna. Att tentor har gjorts mycket svårare eftersom de ska göras hemma digitalt, säger Niki Shams.

Hon har bland annat fått rapporter om att gränser för godkänt har höjts, att tentatiderna i vissa fall har minskats kraftigt eller att det erbjuds färre omtentor.

När Sverige fick en samhällsspridning av det nya coronaviruset, hade lärosätena just pustat ut efter det intensiva arbetet med att utforma den nya legitimationsgrundande sexåriga läkarutbildningen, som ska starta nästa år. I mars lämnades ansökningarna in till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Enligt Magnus Hultin har Umeå universitet haft nytta av den färska utbildningsplaneringen i den akuta situation som de nu har ställts inför.

– Sammantaget är jag glad att covid-19 kom direkt efter att vi genomfört planeringen och ansökan om examensrätt. Flera av de förändringar som planerades har vi initierat redan nu i vår.

Ett par exempel är att case-undervisning flyttas till videokonferensmöten och att universitetet köper in system för att genomföra läraktiviteter inom histologi, histopatologi, anatomi och diagnostisk radiologi online i smågrupper.

Läs mer: Här finns Läkarförbundets frågor och svar med information om läkarstudenter och covid-19.