Enligt dagens lagstiftning måste man ha fyllt 18 år för att man ska få genomgå till exempel avlägsnande av testiklar och penis samt konstruktion av vagina, klitoris och blygdläppar.

I en lagrådsremiss 2018 föreslog regeringen att Socialstyrelsen ska kunna ge tillstånd att genomgå den typen av ingrepp från 15 års ålder, om det finns synnerliga skäl. Efter skarp kritik backade dock regeringen och gav i stället Socialstyrelsen i uppdrag att ytterligare utreda saken.

I en färsk rapport slår nu myndigheten fast att det är mycket som talar emot en sänkt åldersgräns.

Enligt Socialstyrelsen saknas det både vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap om nytta och risker med den här typen av ingrepp före 18 års ålder.

Myndigheten understryker också att man fortfarande inte vet vad den kraftiga ökningen av unga och sårbara patienter i könsdysforivården på senare år beror på.

Socialstyrelsen väger detta mot att väntan på kirurgi kan förlänga det stora lidande som enstaka individer upplever. Här lyfter dock myndigheten fram att personer under 18 år kan få annan könsbekräftande behandling och stöd inom könsdysforivården.

Socialstyrelsen håller öppet för att kunskapsläget kan förändras framöver och att det då är viktigt att anpassa lagstiftningen efter det.

Regeringen har också föreslagit att barn som fyllt 12 år ska kunna ändra sitt juridiska kön. Om den ena av två vårdnadshavare inte samtycker till detta har regeringen föreslagit att socialnämnden ska kunna ansöka om ändring av det juridiska könet, om det krävs med hänsyn till barnets bästa.

Efter att ha tittat närmare på frågan anser Socialstyrelsen att socialtjänsten har den kompetens som krävs för att bedöma vad som är bäst för barnet i den här typen av fall.