Huvudregeln är att taxeläkare, det vill säga läkare som arbetar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL), ska ha arbetat enligt taxan minst 35 timmar i veckan för att få ta del av den. Nu är parterna bakom den nya överenskommelsen eniga om en tolkning av regelverket som gör det möjligt för taxeläkare att tillfälligt ta anställning eller uppdrag från regionerna under pandemin utan att detta hindrar dem från att sedan gå tillbaka till att arbeta enligt den nationella taxan.

– Läkare som är verksamma på nationella taxan står beredda att ge sitt bidrag för att hantera pandemin. Genom »Överenskommelsen om inlåning av vårdpersonal« ställer taxeläkarna sig till förfogande för att höja regionernas kompetensförsörjning. När situationen återgår till det normala och behovet av extra kompetensförsörjning minskar kommer läkare verksamma på nationella taxan att kunna återgå till sina etableringar och vanliga verksamhet, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Den vägledning som tagits fram talar om hur regioners inlån av taxeläkare kan regleras, antingen i form av anställning eller uppdrag, utan att läkarnas rätt att återgå till taxan försvinner. Det akuta behovet av förstärkning under pandemin bör kunna tolkas som »liknande skäl« att göra undantag från kravet i 8§ LOL på att arbeta och ha arbetat enligt taxan på heltid.

– Nu vänder vi på alla stenar för att säkerställa att vården har tillräckligt med personal på rätt plats. Det här är en viktig överenskommelse som innebär att många läkare och fysioterapeuter som i dag är verksamma enligt den nationella taxan kan stötta regionerna där de största behoven finns i det här mycket ansträngda läget, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och regioner, i pressmeddelandet.

Under tiden som taxeläkaren lånas in till regionen ska läkaren inte samtidigt kunna få ersättning enligt taxan. Vägledningen tar även upp frågor kring tjänstepension under perioden.

Sveriges Kommuner och regioner har även tagit fram en vägledning som ska underlätta för regionerna att tillfälligt ta hjälp av personal som annars arbetar inom läkemedelsindustrin. Vägledningen är framtagen tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech. Vägledningen handlar bland annat om att säkerställa att inte intressekonflikter uppstår och tar upp frågor kring pensionsvillkor bland annat.

– Regioner har nu stora behov av att snabbt förstärka kompetens och bemanning i ett mycket ansträngt läge. Samtidigt har företag inom life science-industrin många medarbetare med efterfrågad hälso- och sjukvårdskompetens, som vill bidra i en svår tid. Den här vägledningen ska bidra till att det går att samarbeta snabbt och enkelt, säger Fredrik Lennartsson.