Vårdanalys publicerade förra året en rapport som bland annat visade att svenska primärvårdsläkare i stor utsträckning tyckte arbetet var mycket eller oerhört stressigt. Myndigheten undersökte hur svenska primärvårdsläkare upplevde att vården fungerar och jämförde resultaten med tio andra länder, däribland Norge, Tyskland och USA.

Nu har den rapporten fördjupats med ytterligare analyser om bland annat hur vården är organiserad.

Bilden visar att svensk primärvård i sitt uppdrag är lik andra länders, men att styrning och organisation skiljer sig. En högre grad av den svenska primärvården är offentligt driven, 60 procent, jämfört med de andra länderna. Svensk sjukvård är också i högre grad ersatt genom kapitering. I de andra jämförda länderna är det en blandning av kapiteringsersättning och ersättning per besök eller insats.

Arbetet på svenska vårdcentraler präglas också mycket av ett multiprofessionalism. Sverige är det land i undersökningen som i högst grad har psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter anställda i primärvården. I jämförelse får det svensk primärvård att framstå som mindre läkarorienterad, skriver Vårdanalys.

Och där skiljer det sig mellan vårdcentraler i glesbygdskommuner och i mer tätbefolkade områden. I glesbygdskommuner är det vanligare med flera olika yrkesgrupper på en vårdcentral. Det är också vanligare med senare öppettider och helgöppet. En förklaring till skillnaderna skulle kunna vara att det övriga vårdutbudet är mer begränsat, vilket gör vårdcentralernas roll viktigare i jämförelse.

Läkarna på vårdcentraler i glesbygdskommuner svarar i högre utsträckning att de är väl förberedda att möta patienter med kronisk sjukdom. Men i stort finns det enligt rapporten brister i beredskapen att hantera patienter med komplexa vårdbehov. Det är relativt få svenska läkare som tar fram en plan för egenvård tillsammans med personen med kronisk sjukdom. Men svenska vårdcentraler har i högre grad personal som följer upp vården med denna grupp patienter, visar undersökningen.

Vårdanalys har tre rekommendationer för att stärka den svenska primärvården.

  • Med tanke på att många läkare känner sig stressade och samtidigt har färre patienter än de andra undersökta länderna, tycker myndigheten att regionerna måste se över läkarnas arbetssituation. Det gäller inte minst administration som inte är patient- eller vårdrelaterad.
  • Staten och regionerna borde också arbeta mer för att IT-strukturen ska samordna information och inte skapa mer administration. För även om Sverige är långt fram inom informationsteknologi, finns stora brister i att dela information med andra vårdgivare. Det är ett problem som i synnerhet de privata vårdgivarna känner.
  • Regionerna bör också i högre grad använda kunskap från regionala och nationella jämförelser. Vårdanalys menar att resultaten kan förbättras om vårdcentralerna lär mer av varandra.

Hela rapporten finns på Vårdanalys webbplats.

 

Läs även:

Svenska allmänläkare mer stressade än kollegorna i andra länder

Utredningsförslag: Upphäv lagen om läkarvårdsersättning

Stensmyren: Nergårdhs förslag inte bättre än nationella taxan