Socialstyrelsen ska analysera om coronapandemin påverkar cancerpatienter på ett annat sätt än andra grupper. Analyserna ska bland annat göras utifrån socioekonomi, kön, ålder och eventuella regionala skillnader.

En samlingsrapport av uppdraget ska redovisas senast den 28 mars 2021, men analyserna ska fortlöpande göras tillgänglig för professionen och andra intressenter.

Regeringen har samtidigt beslutat att skjuta fram ett antal av de rapporter som Socialstyrelsen skulle redovisa i år. Några av de uppdrag som får ett senare redovisningsdatum är pilotverksamhet för barnhälsovård, kartläggning av skillnader i den neonatala vården, nytt nationellt kunskapsstöd för fosterdöd, utveckla den nationella uppföljningen av primärvården och uppdraget att stödja regionerna i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården.

regeringens webbsida finns en lista på alla uppskjutna uppdrag samt de nya redovisningsdatumen.