Tjänsten »Tipsa IVO» startade den 31 mars 2020. Bakgrunden är att tillsynsmyndigheten på grund av covid-19 beslutade att inte göra tillsynsbesök ute i sjukvården – undantag görs bara för inspektioner som rör risk för liv och hälsa eller andra allvarliga konsekvenser. För att ändå få en bild av läget ute i verksamheterna under pandemin startades tipstjänsten.

I början av maj hade det inkommit 415 tips.  243 handlar om socialtjänst och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 144 rör hälso- och sjukvård. Majoriteten – 112 stycken – handlar om covid-19. Det handlar främst om bristande hygienrutiner (inklusive brist på skyddsutrustning), bristande ledning och organisation av verksamheten samt felaktig, utebliven eller nekad behandling.

Verksamheterna där flest tips som handlar om covid-19 inkommit är ASIH/hemsjukvård, narkos och intensivvård samt sjukvård på äldreboenden.

IVO sammanställer regelbundet tipsen, som sedan fungerar som underlag vid planeringen av vad IVO ska granska. Tips som bedöms vara särskilt brådskande och allvarliga skickas även vidare för diarieföring och för ett ställningstagande om ett ärende ska öppnas eller inte.

Cirka 20 procent av tipsen som rör hälso- och sjukvården har bedömts vara av hög allvarlighetsgrad och har därför skickats vidare för bedömning. Majoriteten har varit relaterade till covid-19.

Ett tips som IVO gått vidare med handlar som Läkartidningen tidigare har berättat om gäller hårda prioriteringar inom intensivvården i Stockholm. Till en början inleddes en tillsyn kring prioriteringar i intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset. Detta efter att vårdpersonal larmat om att prioriteringarna var hårdare än nödvändigt samt skiljde sig åt mellan olika sjukhus. Senare utvidgades tillsynen, som fortfarande pågår, till samtliga akutsjukhus i regionen.

När det gäller tipsen som rör socialtjänst och LSS har 75 procent varit relaterade till covid-19. Det handlar bland annat om att det inte finns tillräckligt med skyddsutrustning, rädsla för att personal ska föra smitta vidare till de äldre samt synpunkter på hur kommunen och verksamheter hanterar smittspridning. 15 procent av tipsen har bedömts som så pass allvarliga att de skickats vidare för bedömning om ett särskilt ärende bör öppnas.

Tipstjänsten vänder sig särskilt till yrkesverksamma i vård och omsorg. Ivo vill att de tipsar om brister, risker och missförhållanden i den egna verksamheten eller i samarbetet med andra verksamheter.

När det gäller avvikelserapportering ska den dock fortsatt ske genom Ivo:s vanliga kanaler.