Christer Norman, specialist i allmänmedicin och en av läkarna i Fila-gruppen. Foto: Privat

Fortbildningsnätverket för informationsläkare och apotekare, förkortat Fila, består av tolv läkare och apotekare som delar på ungefär fyra heltidstjänster. De fortbildar Stockholms vårdcentraler om bland annat läkemedelsanvändning, och tar ett helhetsgrepp om nationella riktlinjer, rekommendationer, politiska beslut, studier med mera. Vårdcentralerna får också data på hur de ligger till jämfört med andra, exempelvis när det gäller antibiotikaförskrivning.

De gör besök på totalt 219 vårdcentraler i regionen. Och det blir två till fyra besök per vårdcentral och år.

– Det är väldigt uppskattat. Det är ett av de få tillfällen där vi får se på våra resultat. Och informationsläkarna tar till exempel fram förskrivningsmönster så att vi kan »benchmarka« oss, det kan vi inte själva. Det blir ofta väldigt bra diskussioner, säger Ylva Kristoferson Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen Stockholm.

Men nu har hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson tagit ett beslut om att Fila-gruppen ska avvecklas, troligen mot slutet av året.

– Förvaltningen arbetar med att renodla sin verksamhet och då ser man att det här är ett arbete som hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte ska bedriva, säger Magnus Thyberg, chef över avdelningen för kunskapsutveckling i Region Stockholm.

Fortbildning och förbättringsarbete görs i dag i olika konstellationer, där Fila-gruppen är framträdande. Men nu ser förvaltningen sig tvungen att göra en förändring i rollfördelningen och uppgiften kommer i praktiken till stor del landa på verksamheterna själva.

Finns det ett ekonomiskt incitament bakom beslutet?

– Vi har ständigt i uppdrag att se över och prioritera vad som är viktigast att göra och vad förvaltningen ska fokusera på. Men det är inte ursprunget till detta. Vi kommer inte att göra några personalneddragningar kopplat till det här, men de duktiga medarbetarna som jobbar med det här behöver fokusera på en del andra uppdrag som är vårt huvudansvar, säger Magnus Thyberg.

Beslutet ifrågasätts från flera håll. Christer Norman, specialist i allmänmedicin och en av läkarna i Fila-gruppen, är skeptisk till inriktningen att fortbildning och förbättringsarbete ska bedrivas av verksamheterna själva.

– Jag skulle säga att det är jättesvårt eller omöjligt för 90 procent av alla vårdcentraler. De har inte tiden, resurserna eller kunskaperna. En del har över huvud taget inte tillgång till rätt databaser. Vissa typer av data har inte någon vårdcentral.

Han fortsätter:

– Dessutom kämpar flera vårdcentraler rejält; det är inga bra ekonomiska villkor och det finns ett tryck både från patienter som vill ha högre tillgänglighet och sjukhus som vill remittera ut patienter. Att då säga »det här får ni göra själva« – det funkar inte.

Den bilden bekräftas av Ylva Kristoferson Sandström som kallar beslutet »högst anmärkningsvärt«.

– Man kan ju tro att det här kommer skötas av vårdcentralerna själva, men det kommer inte att bli så i verkligheten. Det kommer inte att prioriteras när det kommer till kritan. Det vet vi, fortbildning och kvalitetsuppföljning får alltid stryka på foten, säger hon.

Hon förstår att det finns behov av att göra besparingar, men tycker samtidigt att det måste finns annat som är mindre viktigt än Fila-gruppen.

Vilka negativa konsekvenser kan beslutet få?

– Det är ett hårt slag mot fortbildningen eftersom det här är en av de få fortbildningstillfällen som många har tillfälle att delta i. Och kvaliteten kan bli sämre, vi kommer inte att ha koll på hur vi sköter oss – benchmarking är viktigt, det kommer vi tappa.

Också Christer Norman påtalar vikten av jämförelser mellan olika vårdcentraler för att se eventuella avvikelser. Han lyfter också studier som tyder på att det som kallas »educational outreach visits« spelar en viktig roll, exempelvis när det gäller förskrivning.

– Man nonchalerar delvis den goda dokumentation som visar att det här är sannolikt det bästa sättet att påverka sjukvården, säger han.

Flera av de uppdrag som Fila-gruppen utför kommer från läkemedelskommittén i Stockholm. Liknande grupper med informationsläkare och -apotekare finns i de flesta regioner i Sverige. Men enligt LOK, nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, har ingen sådan grupp avvecklats tidigare.

– Jag tycker att det är ett dumt beslut. Läkemedelsnotan är stor. Att då spara in på informationsläkarna känns som att man sparar på en småpeng i förhållande till vad man kan vinna, säger Maria Palmetun Ekbäck, ordförande i LOK och chef för läkemedelscentrum i Region Örebro län.

Magnus Thyberg säger att arbetet med att hitta nya arbetssätt som kan ersätta Fila-gruppen precis har inletts. Det är därför för tidigt att säga hur de kommer att se ut.

Känner du dig trygg i att behovet av fortbildning tillgodoses i framtiden?

– Jag känner mig trygg i att läkemedelskommittén har en otroligt bra kompetens och högt förtroende, och att de är kreativa och kan hitta lösningar.