Socialstyrelsen presenterar nu statistik för hur länge patienter med covid-19 vårdats på sjukhus. Siffrorna bygger på uppgifter från 15 regioner under en månads tid, från mitten av mars till mitten av april. Bland regionerna finns några av dem som drabbats hårdast av sjukdomen, såsom Stockholm, Södermanland, Östergötland och Örebro län.

Totalt hade nästan 4 500 patienter vårdats på sjukhus under den perioden. Den totala medianvårdtiden för dessa var sju dagar.

Av de patienterna hade dessutom 12 procent någon gång fått intensivvård. Och för den gruppen låg mediantiden på 20 dygn.

– Det vi ser är att vårdtiderna för covid-19 generellt är långa, särskilt för dem som intensivvårdas, det finns vissa som vårdas ända upp till 30 dagar och även därutöver. Det kan vara svårt att jämföra med annan sjukvård och andra sjukdomar, men som referens kan i sammanhanget nämnas att medelvårdtiden för alla som ligger på sjukhus är cirka 5 dygn, säger Anna Bennet Bark, enhetschef vid statistikservice på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Åldern på patienterna som vårdades på IVA var generellt lägre än för den sjukhusvårdade gruppen i stort. 77 procent av de intensivvårdade patienterna var under 70 år. Sett till alla som vårdades för covid-19 var 55 procent under 70 år.

– Vi vet inte med säkerhet bakgrund än till siffrorna och vilka vårdbeslut som tagits. Men det är viktigt att alla får en individuell bedömning och ges den sjukvård man behöver. Siffrorna kring sjukhusvård och gruppen äldre är något vi kommer fortsätta att följa i kommande analyser, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

Av de nära 4 500 som vårdades för covid-19 under den undersökta månaden, avled totalt 20 procent under sjukhustiden. Bland IVA-patienterna var den andelen större, 35 procent.

Det var fler äldre patienter som avled än yngre. Av de över 70 år avled 37 procent, att jämföra med 7 procent i åldersgruppen under 70 år.

Statistiken finns samlad på Socialstyrelsens webbplats.