Regionstyrelsen i Stockholm har gett regiondirektören i uppdrag att genomföra en oberoende granskning av regionens samlade insatser under covid-19-pandemin. Man ska även utvärdera vilka effekter som coronaviruset och de åtgärder som vidtagits haft på regionen. Målet är att lära inför framtida kriser.

– Jag är imponerad av att regionen i ett otroligt tempo ställt om i vården, så att vi ständigt klarat att ligga steget före coronaviruset. Men jag är övertygad om att vi i en utvärdering kan hitta förbättringsområden internt och i samverkan med andra. Det är vårt ansvar att lära, ändra och skapa en ännu bättre beredskap för framtiden. Vi vill att arbetet påbörjas nu medan krisen och de inledande åtgärderna fortfarande är färska i minnet, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M), i ett pressmeddelande.

Utvärderingen ska göras av utomstående sakkunniga experter som inte har varit involverade i krisledningsarbetet. Det är inte bara regionledningens och den regionala särskilda sjukvårdsledningens arbete som ska granskas. I uppdraget ingår också att titta på hur samverkan med externa leverantörer, kommuner och statliga myndigheter har fungerat.

Uppdraget ska redovisas till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020. Men beroende på hur pandemin utvecklas kan arbetet komma att fortsätta även efter det.