På fredagen publiceras rapporten »Etiska vägval vid en pandemi«. Den är det första resultatet av rådets analys av de etiska frågor som rör utbrottet av covid-19.

Med rapporten föreslår också Smer att man tar lärdomarna från coronapandemin och skapar ett nationellt ramverk för beslutsfattande vid pandemier. Det skulle rikta sig till exempelvis politiker och ge en grund att stå på när beslut tas på samhällsnivå.

– Många andra jämförbara länder har ett sådant, men det har vi inte i Sverige. Det finns inte samlat någonstans hur man ska förhålla sig, säger Mikael Sandlund, sakkunnig i Smer, professor i psykiatri, överläkare och ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Ett exempel där ett etiskt ramverk skulle kunna vara användbart är balansgången mellan det som är absolut bäst för patienten och medborgares rättigheter. Under utbrottet av covid-19 har exempelvis inskränkningar i rörelsefrihet varit en återkommande fråga.

Ett annat område kan gälla prioriteringar i vården när det plötsligt uppstår behov av en viss typ av vård som kräver resurser från andra håll. Smer går också in på tydlighet i kommunikation, om balansen mellan respekten för vetenskapen och därmed osäkerhetsfaktorer, och att försöka ge raka besked som allmänheten efterfrågar.

Mikael Sandlund tror att ett ramverk kanske kan ha störst betydelse i arbetet efter krisen, när man ska hitta det nya normala och analysera vilka lärdomar man kan dra. Han vet inte om det skulle ha spelat så stor roll under den pågående krisen, men det skulle kanske göra det lättare att ta beslut och få alla med på noterna.

– Jag tycker inte att det finns några stora felslut som kunde ha förhindras. Men det skulle kunna göra de ansvariga myndigheternas arbete lite enklare och mindre kontroversiellt om man kan hänvisa till att »det här har vi redan pratat igenom«.

Smers rapport ger en grund till ett ramverk, men vill inte peka på för många detaljer. Rapporten rekapitulerar även en hel del av det som hänt i coronapandemin, vilket gör den ytterst aktuell och konkret.

– Den här rapporten tror jag kommer upplevas lite annorlunda eftersom den ger många referenser till det dagsaktuella, och därtill den aktuella debatten och ett internationellt sammanhang. På så sätt är den ovanligt spännande, säger Mikael Sandlund.

Rapporten finns på Smers webbplats.