Som Läkartidningen berättat kom regeringen och Sveriges Kommuner och regioner förra året överens om att införa sammanhållna vårdförlopp vid komplexa och långvariga sjukdomar. De sammanhållna vårdförloppen ska gälla i hela landet och målet är en mer jämlik och effektiv vård.

Nu har Styrgruppen i nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS), spikat de tre första vårdförloppen. Därmed kan landets regioner också fatta beslut om att börja införa dem.

Styrgruppen tycks dock ta höjd för att den pågående pandemin kan göra att det hela drar ut på tiden.

Av informationsmaterial kopplat till besluten framgår att införandet ska ske utifrån det läge som regionerna befinner sig i, och anpassat efter pandemins påverkan på vårdsystemet – även om det också framhålls att vårdförloppen kan bidra till att komma tillrätta med undanträngningseffekter på grund av covid-19.

Tanken är att sammanhållna vårdförlopp ska kunna omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering. De tre första vårdförloppen omfattar bara en del av vårdkedjan, men arbetet med att utvidga dem har redan påbörjats.

Ytterligare fyra vårdförlopp har varit på remiss; vårdförlopp för förstagånginsjuknande i schizofreni, kritisk benischemi, KOL respektive sepsis. Här har dock inga beslut fattats ännu.