– Det är oerhört ledsamt när patienter och anhöriga påverkas. Vi tar det här på största allvar och anmäler alla fall där vi bedömer att det förelegat allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador, säger Sven Karlsson, chefläkare på Skånes universitetssjukhus (SUS), i ett pressmeddelande.

Det är sju olika hjärtoperationer som nu anmälts enligt lex Maria. Fyra av fallen gäller oväntat svåra komplikationer vid planerad aortakirurgi. Tre av patienterna avled i anslutning till operationerna. Enligt pressmeddelandet ändrade kirurgen operationerna jämfört med planeringen inför ingreppen utan motivering i journal eller operationsberättelse. Detta innebar att operationerna blev mer riskfyllda.

Två ärenden handlar om patienter som tidigare genomgått aortakirurgi och drabbats av svåra komplikationer efter planerad ny aortakirurgi. En av patienterna avled i anslutning till operationen. Enligt SUS fanns det brister i den preoperativa planeringen och de uppkomna komplikationerna hade möjligen kunnat undvikas med en annan planering.

Det sjunde fallet gäller en patient som råkat ut för en stor bristning i aortans innervägg. Den akuta operationen blev fördröjd av att jouroperatören inte tog in förstärkt bemanning med kirurg. Patienten blev opererad och återhämtade sig, men utsattes enligt anmälan för risk för allvarlig vårdskada på grund av förseningen.

Samtliga operationer involverar en och samma kirurg. Sjukhuset har även inlett en extern granskning för att genomlysa fler av läkarens operationer. Medan utredningen pågår är kirurgen avstängd från kliniskt arbete.

– Det behövs en extern granskning dels för att det här är ett komplicerat område rent kirurgiskt och dels för att det finns behov av att oberoende personer tittar närmare på ingreppen, säger Sven Karlsson.