Riksdagens ombudsmän, JO, fick under 2018 in tre anmälningar från patienter som uppger att de rutinmässigt tvingats till drogtest i form av regelbundna övervakade urinprovskontroller för att få läkemedelsbehandling av adhd, ett krav som upplevdes som kränkande. Anmälningarna rörde psykiatrimottagningar i tre olika regioner.

Nu har JO prövat frågan och kritiserar regionerna för att ha haft och tillämpat riktlinjer med sådana generella krav. Krav på drogtest i form av urin- eller blodprov får endast ställas efter individuell bedömning och tillfredsställande information till patienten, enligt JO.

JO har därmed gått på Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets linje att drogfrihet ska säkerställas men att det inte är nödvändigt med provtagning i varje enskilt fall. Behovet av drogtest och hur ofta detta bör göras ska bedömas individuellt utifrån patientens behandlingsplan och säkerhet. Drogtest kan alltså vara ett villkor för förskrivning, men information ska »lämnas om vilka handlingsalternativ som står till buds för patienten, t.ex. om andra typer av läkemedel kan förskrivas för det fall att drogfrihet inte kan styrkas«, enligt JO.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning skriver i beslutet att hon förutsätter att regionerna ändrar sina riktlinjer. Dessutom behöver Socialstyrelsen och Läkemedelsverket förtydliga sina rekommendationer:

»Sammantaget är jag kritisk till att regionerna har upprättat och tillämpat riktlinjer som ställer krav på att samtliga patienter med diagnosen adhd ska lämna urinprov för att styrka drogfrihet. Jag förutsätter att regionerna ändrar de nuvarande riktlinjerna så att kravet på individuella bedömningar och reell frivillighet tydligt framgår. Även Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer bör kompletteras så att det uttryckligen framgår att drogscreening (t.ex. urin- eller blodprov) förutsätter en individuell bedömning och tillfredsställande information till patienten.«

Läs även:

Drogtest vid behandling av adhd ska inte göras på rutin

Ivo kritiserar region för felaktig information om drogtest