Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Region Norrbotten. Foto: Region Norrbotten

– Jag trodde nog att fler skulle påvisas ha antikroppar mot covid-19. Det här talar för att vi kommer få leva med här viruset under lång tid framöver, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Region Norrbotten och en av författarna som på uppdrag av regionen gjort undersökningen.

För att få ett planeringsunderlag för sjukvården undersökte Region Norrbotten förekomsten av antikroppar mot covid-19 i befolkningen i regionen under perioden 25 maj–5 juni. 500 personer i åldern 20–80 år bjöds in. Personerna hade valts ut slumpmässigt bland närmare 183 000 personer i befolkningsregistret. 425 personer, 85 procent av de inbjudna, deltog, och 8 av dem (1,9 procent) hade antikroppar.

Att andelen var så låg gör att författarna tror att flockimmunitet kan dröja länge och att det även kan gälla i andra delar av landet. De skriver: »Resultaten från Norrbotten torde vara representativa för de regioner som haft liknande incidens såsom Västerbotten, Värmland och Kalmar, och visar att någon flockimmunitet inte kan bli aktuell under lång tid, om någonsin.«

Utifrån resultatet beräknar regionen att antalet smittade som utvecklat antikroppar, i åldersspannet i regionen, före vecka 18 var omkring 3 470, vilket är sex gånger så många som diagnostiserades. Det talar för att ett lindrigt eller asymtomatiskt förlopp är vanligt, enligt rapporten. En annan slutsats är att dödligheten i covid-19 i åldersspannet ligger runt en halv procent i Norrbotten.

Författarna drar också följande slutsatser: »Vi kommer antagligen att få leva med covid-19 under en längre tid, kanske på den nivån av insjuknanden vi nu ser i befolkningen, men en andra våg till hösten kan inte uteslutas. Sjukvården kan därför inte återgå till business as usual utan det måste finnas en förhöjd beredskap och en fortsatt noggrann övervakning av det epidemiologiska läget är nödvändig. Smittspårning av de fall vi ser, hög tillgänglighet till provtagning, fortsatt fysisk distansering och skydd för våra äldre-äldre är hörnstenar i samhällets och individens skyldigheter.«

Rapporten om Norrbotten är såvitt författarna vet den första i Sverige som baseras på ett »sant representativt befolkningsurval«. Andra har baserats på selekterade grupper som blodgivare, sjukhusanställda eller patienter i öppenvården.

Folkhälsomyndighetens rapporter baseras på prov från blodgivare och från öppenvården och är hämtade från nio regioner (ej Norrbotten). Andelen med antikroppar bland blodgivare i dessa nio regioner var 1,6 procent vecka 17 och 5 procent vecka 22. Andelen med antikroppar i blodprov från öppenvården var 5,5 procent vecka 18 och 6,3 procent vecka 21. Men någon uppgift om just Norrbotten att jämföra med finns alltså inte hos Folkhälsomyndigheten.

Att regionen har många års erfarenhet av stora befolkningsundersökningar underlättade för att få fram ett slumpmässigt urval. Undersökningen gjordes med stöd av Enheten för forskning och lärande, OLIN-studierna och MONICA-undersökningen, enligt rapporten.

En uppföljning av kohorten planeras i början av hösten, några veckor efter skolstart, för att se smittspridningens hastighet och om antikroppssvaret består.

Hela rapporten här: