Svenska läkaresällskapet har publicerat ett etiskt uttalande för att ge läkare och sjuksköterskor vägledning, både när det gäller att uttala sig i media i kraft av sin yrkestitel och att dela fallbeskrivningar i olika diskussionsforum på nätet.

Delegationen anser att det är bra att professionerna gör sina röster hörda i debatten eftersom de fyller en viktig funktion genom att rapportera om och beskriva det aktuella läget.

– I uttalandet lyfter vi fram att läkares och sjuksköterskors inställning till att medverka i massmedia bör vara generös, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, i ett pressmeddelande.

Studier av föreningen Vetenskap och allmänhet visar att allmänheten har ett högt förtroende för läkare och sjuksköterskor som uttalar sig om pandemin i media. Men när man uttalar sig i sin roll som exempelvis läkare eller delar fallbeskrivningar på nätet följer ett ansvar som måste förvaltas väl, enligt Mikael Sandlund.

– Det gör vi bäst genom att endast uttala oss om frågor som vi har god kunskap om och erfarenhet av. Om kunskapen är bristande ska vi vara tydliga med att evidensen är ofullständig, och inte påstå att det finns kunskap och erfarenhet när den i själva verket saknas eller är osäker.

Under ett läge som nu – med en pandemi med ett okänt smittämne och en ny sjukdomsbild – uppstår ett starkt behov av att byta erfarenheter inom professionen. På olika diskussionsforum delas exempelvis detaljerade fallbeskrivningar.

Och även om det i stort är av godo, så påminner Läkaresällskapet i sitt uttalande om att behålla ett källkritiskt förhållningssätt för att inte »förväxla enstaka anekdotiska rapporter om att ”något verkar fungera” med vetenskapligt konstaterade effekter av behandlingar eller omvårdnadsåtgärder«. När man delar fallbeskrivningar är det viktigt att allt som läggs ut på nätet anonymiseras för att värna patientsekretessen, enligt Mikael Sandlund.

– Att dela kliniska erfarenheter med kollegor på nätet kan vara betydelsefullt, men det är viktigt att poängtera att pandemin inte på något sätt lättar på patientsekretessen.

 

Läs det etiska uttalandet i sin helhet: »Att kommunicera under en pandemi – läkarens och sjuksköterskans roll och ansvar«.

 

 

Det etiska uttalandet i korthet

  • Sjuksköterskors och läkares inställning till att medverka i massmedia bör vara generös
  • Rollen som läkare eller sjuksköterska medför krav på vetenskaplighet och objektivitet, (privata) åsikter ska tydligt skiljas från faktapåståenden
  • När viktig kunskap och erfarenhet saknas, och kunskapsläget är osäkert ska man vara tydlig med detta
  • Kraven på vetenskaplighet och saklighet gäller även då läkaren eller sjuksköterskan använder sin möjlighet att slå larm om missförhållanden
  • Att dela fallbeskrivningar kan vara betydelsefullt, men patientsekretessen måste beaktas.