Regeringen anser att det finns ett behov av att på nationell nivå stödja regionerna i arbetet med att hantera den vård som skjutits upp på grund av covid-19.

Därför får Socialstyrelsen nu i uppdrag att ge förslag på hur myndigheten skulle kunna bistå regionerna. Enligt regeringen kan det till exempel handla om att ta fram och förmedla nationella lägesbilder över skillnader i väntetider, både inom och mellan regioner.

Senast den 15 september i år ska Socialstyrelsen lämna ett förslag på en plan för hur regionernas hantering av de uppdämda vårdbehoven kan stödjas. Planen ska tas fram i nära samverkan med regionerna och med Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

I planen ska myndigheten bland annat redovisa vilka insatser som är möjliga att genomföra samt vad som skulle krävas för att utveckla insatserna ytterligare, exempelvis genom ändrade regleringar.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av väntetider och vårdköer med särskilt fokus på konsekvenser av covid-19. Det gäller både i den specialiserade vården och i primärvården.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.