– Våra resultat tyder på att ungefär dubbelt så många personer har utvecklat T-cellsimmunitet jämfört med de som vi kan detektera antikroppar hos, säger Marcus Buggert, en av huvudförfattarna samt biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Forskare vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset har genomfört immunologiska studier av prov från drygt 200 personer. Flera av dessa hade milda eller inga symtom på covid-19. Forskarna har också studerat friska blodgivare.

– En intressant observation var att inte bara individer med verifierad covid-19-sjukdom uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar, säger Soo Aleman, överläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Patienter med svår covid-19-sjukdom utvecklade ofta ett starkt T-cellssvar och ett antikroppssvar. Hos patienter med mildare sjukdom gick det inte alltid att upptäcka ett antikroppssvar, men många av dessa patienter hade ändå utvecklat T-celler.

Dessutom hade ungefär 30 procent av blodgivarna som lämnat blod under maj 2020 covid-19-specifika T-celler.

– Våra resultat indikerar att immuniteten mot covid-19 sannolikt är betydligt större i samhället än vad antikroppstester visat. Om så är fallet så är det förstås mycket bra ur ett smittspridningsperspektiv, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Centrum för infektionsmedicin på Karolinska institutet och delansvarig huvudförfattare.

Forskarna pekar på att det nu är viktigt att genomföra större och mer långsiktiga studier kring både T-celler och antikroppar för att bland annat förstå immuniteten och hur långvarig den är.

Vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens om covid-19 kommenterade Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, studiens resultat.

– Vi ser det som väldigt värdefullt med den här kunskapen och det ger oss en ökad förståelse för hur många som faktiskt kan ha någon slags immunitet, inte bara antikroppsimmuniteten utan också genom T-cellsimmunitet. Vi kommer att ta med oss det här som en pusselbit och ser fram emot mer data, sa hon.

Resultaten är inte publicerade i en vetenskaplig tidskrift och har ännu inte genomgått peer review. I väntan på granskning är artikeln publicerad på preprintservern bioRxiv.