Regeringens utredare Anders Printz. Foto: Ulf Huett

När det gäller samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd ligger ansvaret på flera huvudmän. Det handlar främst om regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst, men det finns också ett antal andra aktörer som kan vara involverade för att ge vård och stöd.

Syftet med att utse en särskild utredare är enligt regeringen att »skapa bättre förutsättningar för att barn och vuxna med allvarliga beroendeproblem och samtidig psykisk ohälsa ska kunna få en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg som är av hög kvalitet och som kan erbjudas på lika villkor i hela landet«. I det ingår medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser.

Anders Printz uppgift blir att lämna förslag på hur samverkan kan förbättras, både mellan olika huvudmän och mellan verksamheter som har samma huvudman, och hur vården kan bli mer personcentrerad. Han ska också föreslå hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman, samt och analysera för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för personer som tvångsvårdas.

– Det är ett viktigt uppdrag som jag är glad att jag fått. Insatser till personer med samsjuklighet måste bli mer personcentrerade och hänga ihop bättre. Jag ser fram emot att samarbeta med såväl brukare som huvudmän och profession, säger Anders Printz, i ett pressmeddelande.

Anders Printz är för närvarande kanslichef på Vårdförbundet. Han har tidigare varit regeringens psykiatrisamordnare och arbetat på Socialstyrelsen. Han börjar sitt nya uppdrag direkt och ska lämna sina förslag till regeringen hösten 2021.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) anser dock att utredningen bör breddas.

− Om utredningen avgränsas till att enbart omfatta en översyn av huvudmannaskapsfrågan för målgruppen med samsjuklighet kommer det tyvärr inte att lösa dagens problem. För att vi ska kunna utveckla missbruks- och beroendevården måste en utredning omfatta hela målgruppen och inte bara de med samsjuklighet, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.

SKR har tidigare skickat en hemställan till regeringen om att en översyn av huvudmannaskapet för hela missbruks- och beroendevården behövs. Organisationen flaggar för att eventuella lagförändringar kan behövas. I dag upplever regioner och kommuner nämligen att det finns oklarheter i ansvarsfördelningen mellan sjukvården och socialtjänsten när det gäller stöd, vård och behandling av personer med missbruk och beroende. Det försvårar samverkan och leder till att vården fungerar olika bra i olika delar av landet.