Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt vad den vuxna befolkningen har för erfarenheter och önskemål när det gäller kontinuitet vid vårdcentraler. Den nya rapporten »Primärt i vården – en studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler« visar att befolkningen i stort värderar delaktighet och kontinuitet högt. De svarande värderade en fast läkarkontakt eller ett fast sjukvårdsteam med både läkare och sjuksköterskor lika högt.

Rapporten visar också att många som vill ha en fast vårdkontakt inte har det i dag. 91 procent uppger att de har en fast vårdcentral, men bara 31 procent har en fast läkare eller annan fast vårdkontakt på vårdcentralen. Personer med långvariga sjukdomar har dock oftare en fast kontakt än andra, och äldre har det i högre utsträckning än yngre. Det är också vanligare att kvinnor har en fast vårdkontakt vid en vårdcentral än män och att personer i storstäder har det, jämfört med personer i mindre kommuner. De som har en fast vårdkontakt är oftare mer nöjda med vården och uppger att de får vara delaktiga i högre utsträckning.

I rapporten framkommer också att många kan tänka sig att vänta längre än vårdgarantins maxgräns till icke-akuta besök om vårdcentralen lever upp till andra kvalitetsaspekter, som att man får träffa en fast läkare. Men det finns även stora skillnader mellan vad olika befolkningsgrupper prioriterar högst.

– Vi ser att befolkningen har olika syn på vad som är viktigast. En grupp vill helst ha en fast kontakt medan en annan grupp mest av allt efterfrågar korta väntetider, och ytterligare en grupp värderar möjligheten till delaktighet högst, säger Ida Nyström, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Regeringen och regionerna behöver säkerställa att styrningen av vården balanserar flera kvalitetsaspekter för att möta befolkningens skilda behov och preferenser och skapa bättre förutsättningar för att få bättre kontinuitet, enligt Vårdanalys.