Vårdanalys har gjort en enkätundersökning där vuxna medborgare har fått tycka till om kontinuitet på vårdcentralerna. De svarande har ställts inför hypotetiska val där de fått välja mellan fiktiva vårdcentraler som var olika bra på olika kvalitetsmätare: fast vårdkontakt, delaktighet, samordning och väntetider.

Enligt myndighetens enkät tycker befolkningen att alla fyra kvalitetsaspekter är viktiga. Måste de välja, rankas dock delaktighet högst. Men det finns tydliga skillnader i människors preferenser, och tre huvudsakliga grupper framträder. En grupp anser delaktighet vara extra viktigt, en grupp värderar möjligheten till fast vårdkontakt högst, och en grupp ser korta väntetider – även till icke-akuta besök – som det viktigaste.

När respondenterna tillfrågats om de tycker att deras verkliga vårdcentraler lever upp till den kvalitetsaspekt de anser viktigast, blottas dock ett gap mellan önskan och verklighet. Störst var skillnaden när det gällde fast vårdkontakt, det vill säga mellan hur viktigt en och samma person tyckte att fast vårdkontakt var, och hur bra den egna vårdcentralen var på att tillgodose det.

De svarande är allmänt positiva till fasta vårdkontakter. Men det spelar inte så stor roll om den kontakten är med en specifik läkare, eller med ett mindre sjukvårdsteam (som definierats som två läkare och två eller tre sjuksköterskor).

När det kommer till hur de svarandes vårdsituation ser ut i dag svarar en hög andel, över 90 procent, att de har en ordinarie vårdcentral. Men det är bara 32 procent som har en fast läkare eller annan fast vårdkontakt på vårdcentralen. Av dessa är det vanligare med läkarkontakt än med kontakt med annan yrkesgrupp.

Det är vanligare med fast vårdkontakt hos personer som har långvariga sjukdomar. Och de som har fasta vårdkontakter har bättre erfarenheter av vården där, i synnerhet om de har både fast läkarkontakt och fast kontakt med annan sjukvårdspersonal.

När det specifikt gäller fast kontakt med läkare skiljer det sig mellan landsbygd och storstadskommuner. Fler personer i storstadskommuner uppger att de har en fast läkarkontakt på en vårdcentral. Och det är fler i landsbygdskommuner som uppger att de har en fast vårdkontakt med annan än läkare.

Med rapporten som grund har Vårdanalys två rekommendationer. Den ena är att regeringen och regionerna ska »se till att styrningen av vården balanserar flera kvalitetsaspekter för att möta befolkningens skilda behov och preferenser«. Den andra rekommendationen är att regionerna och regeringen skapar bättre förutsättningar för att tillgodose olika typer av kontinuitet i vården.

Enkäten skickades till 6 000 slumpmässigt utvalda vuxna personer, och svarsfrekvensen blev 32 procent. Den finns på Vårdanalys webbplats.