Fler och fler rapporter visar på ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det menar läkaren Lars Weinehall i ett brev till generaldirektörerna för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), vilket Svenska Dagbladet tagit del av.

Han är ordförande i Nationellt programområde för levnadsvanor, en av de grupper med experter från olika sjukvårdsområden i Sverige, som ingår i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

– På varje presskonferens tycker jag att de borde upprepa några korta rekommendationer kring livsstilen och det är förvånande att levnadsvanornas roll aktualiseras så lite i MSB:s informationskampanj, säger han till tidningen.

Som exempel nämner Lars Weinehall misstankar om att rökning kan påverka sjukdomens utveckling i lungorna och att fetma kan påverka behovet av intensivvård. Han poängterar också att riskfaktorer som Socialstyrelsen lyft fram, som fetma och kroniska sjukdomar, till stor del överlappar myndighetens »Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor«.

Brevet till myndigheterna skickades i mitten av maj. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell svarade efter en månad, medan de övriga generaldirektörernas svar uteblivit så här långt.

Olivia Wigzell uppger att levnadsvanors betydelse diskuterats vid ett möte med flera myndigheter i mitten av juni. Och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson ska ordna en workshop till hösten.

Thomas Lindén, avdelningschef vid Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård vid Socialstyrelsen, säger till SvD att han håller med brevskrivarna och att levnadsvanor finns med i hans myndighets information till hälso- och sjukvården. Ansvaret för information till allmänheten ligger hos Folkhälsomyndigheten, påpekar han.

MSB ska tillsammans med de båda andra myndigheterna genomföra en informationskampanj med fokus på social distansering. MSB säger att innehållet är kopplat till information från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten ser i sin tur över frågan och har sagt till SvD att den kan kommentera tidigast under måndagen.