Tillsammans med ett 20-tal andra myndigheter ska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen skapa ett underlag till regeringen för en nationell strategi inom området psykisk ohälsa och suicidprevention. Myndigheterna ska dels göra en analys av det egna arbetet med psykisk ohälsa, dels göra en gemensam analys som ska samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I den senare delen ingår att komma med förslag på mål och prioriteringar till en nationell strategi och även komma med förslag på hur de kan komma att stödja en sådan plan.

– Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar och en prioriterad fråga för regeringen. En viktig del i arbetet är insatser för att stärka den nationella samordningen inom området psykisk hälsa samt att få en ny strategi på plats då den nuvarande strategin går ut i slutet av 2020, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från regeringen.

Av de 12,5 miljoner kronorna får Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 1 miljon kronor vardera, och var och en av de övriga myndigheterna får använda 500 000 kronor. Övriga myndigheter är bland andra Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens skolverk och Vetenskapsrådet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2023, men myndigheternas individuella analyser ska redovisas den 1 september 2021 till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Folkhälsomyndigheten får även i uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa och suicidalitet och för deras anhöriga och närstående. Det handlar om att kartlägga allmänhetens behov och att analysera en stödlinjes roll i relation till verksamheter som redan finns i dag, till exempel etablerade stödlinjer. Om Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns behov av en nationell stödlinje för psykisk ohälsa och suicidprevention ska man lämna förslag på hur en sådan ska kunna organiseras och definiera dess verksamhet. Det uppdraget ska redovisas senast den 30 januari nästa år.