– Vi tror att det minskade antalet nya fall är en effekt av att personer som har symtom inte söker. Att man stannar hemma för att man inte vill störa sjukvården och för att man är rädd för att bli smittad av covid-19 i sjukvården, säger Lena Sharp, chef på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, som nu tagit fram och analyserat data för att se hur pandemin påverkat antalet nydiagnostiserade cancerfall när det gäller tolv cancerformer.

Uppgifterna kommer från den så kallade valdatabasen – unik för Region Stockholm – som bygger på faktiska besök i vården i stället för på uppgifter som någon rapporterat in i efterhand.

Statistiken visar att kring 2 000 nya cancerfall diagnostiserades i Region Stockholm i april och maj.

Det är ungefär 840 fall färre än förväntat utifrån det har sett ut under de senaste åren – vilket motsvarar en minskning med drygt 30 procent, enligt RCC Stockholm Gotlands analys.

– Man ser motsvarande i övriga delar av landet men inte lika tydligt som i Stockholm. Det är ju Region Stockholm som varit mest påverkat av pandemin, säger Lena Sharp.

Hon ser en uppenbar risk att en del personer kommer att få mer avancerad cancer innan de söker vård.

– Det är otroligt allvarligt. Det är en överlevnadsfråga att hitta cancer tidigt och behandla tidigt. Det är ofta helt avgörande för resultatet, säger Lena Sharp och fortsätter:

– Vi har ju en egen cancerrådgivning, telefon- och chatservice, där våra experter svarar på frågor så de är ju helt medvetna om det här. Vi har också pratat med 1177 och patientföreningarna. Men allmänheten skulle behöva få veta att man ska söka även om det är en pandemi som pågår.

Analysen pekar mot att det finns skillnader mellan de olika cancerformerna. De stora cancerformerna prostatacancer och bröstcancer hör till dem där siffrorna signalerar den tydligaste nedgången.

Lena Sharp varnar dock för att i dagsläget dra allt för stora slutsatser om skillnader mellan olika tumörformer.

– Man behöver följa det en månad till för att se hur det ser ut, säger hon.

Att bröstcancerscreeningen stoppades tillfälligt i Stockholm har sannolikt inte haft någon betydelse för analysens resultat, enligt Lena Sharp.

– Det har inte slagit igenom ännu. Det är en ganska lång process från att man blir kallad till screening, kommer till screening och kanske får göra om sin undersökning och sedan skickas vidare. Så vi tror inte att vi ser någon riktig effekt av det än.

Samtidigt verkar inte vården ha påverkats för dem som redan hade en cancerdiagnos när pandemin kom.

– I stort har cancervården prioriterats, det har vi märkt. De patienterna som söker och som hade en cancerdiagnos när det här bröt ut, de har fått en adekvat och god behandling. Det är ingen tvekan om det, säger Hans Hägglund, Sveriges Kommuner och regioners nationella cancersamordnare och tillägger:

– Man har heller inte behövt, vilket man befarade från början, prioritera mellan cancerpatienter och vilka som ska få behandling eller inte för att spara IVA-platser. Vi får inget intryck av att det har gjorts i någon större utsträckning.