Pandemin har inneburit en stor omställning för den svenska hälso- och sjukvården. Stora insatser har gjorts för att öka kapaciteten, bland annat i intensivvården, och vårdpersonalen har fått slita mycket hårt. Samtidigt har omställningen medfört att hälso- och sjukvården utvecklats och tagit kliv framåt på flera områden.

Det pekar Sveriges Kommuner och regioner (SKR) på i en rapport med titeln »Samverkan och förnyelse – en spaning över omställningen i hälso- och sjukvården under fem månader med corona«.

– Naturligtvis önskar sig ingen en epidemi, verkligen inte. Den har fått allvarliga effekter, säger Maj Rom, projektledare vid SKR, till Läkartidningen.

Det handlar bland annat om en stor vårdskuld, behov av rehabilitering och att antalet nydiagnostiserade cancerfall minskat. Samtidigt följer SKR utvecklingen av pandemin noga och de fortsatta utmaningarna som risken för en andra våg eller lokala utbrott.

– Men när man hamnar i en sådan här situation finns det samtidigt vinster att hämta. Det är lite det som den här rapporten vill beskriva, säger Maj Rom.

Enligt SKR har utvecklingssteg bland annat tagits vad gäller samverkan, inte minst mellan regioner och kommuner.

Ett område som lyfts fram är utskrivningsklara patienter. Enligt SKR har andelen vårdplatser på sjukhus som upptas av utskrivningsklara patienter minskat från 3,7 procent i maj 2019 till 1,8 procent i april i år.

Enligt Maj Rom är en del av förklaringen att Region Stockholm vid årsskiftet kom igång ordentligt i arbetet med lagen om utskrivningsklara patienter som trädde i kraft för två år sedan.

– Sedan handlar förstås en del om att det varit färre fall in på sjukhus, och då får man färre fall ut. Den som inte är inskriven blir inte utskrivningsklar. Men den tredje saken är nog bättre samverkan. Vi får många rapporter om det och känslan är att intresset är större nu.

SKR pekar också på att läkarmedverkan vid särskilda boenden och i hemsjukvård förstärkts, och att det går att se en tydlig ökning av läkartid i kommunal vård och omsorg. Vad gäller medicinska vårdplaner upprättade av läkare gör SKR bedömningen att en större andel av brukarna i särskilda boenden nu fått en sådan plan jämfört med hur det såg ut vid pandemins början.

Ett annat område som rapporten tar upp är digitaliseringen i sjukvården.

– Vi har fått fart på väldigt många saker som vi haft lite trögt med, till exempel det här med digitala möten och sådant. Det har blivit vardag för väldigt många människor.

En viktig fråga inför hösten är hur de positiva bitarna som SKR ser ska kunna behållas framöver, menar Maj Rom.

– Det kan jag känna en viss oro för. Kraften att gå tillbaka till det vanliga, det man känner bäst, är väldigt stark. Det finns nog en risk att vi tappar mycket av det vi uppnått.

Hon pekar på att det nu gäller att fortsatt hålla fokus på dessa frågor.

– Synliggörandet av utmaningarna när det gäller hälso- och sjukvård till äldre och sköra har verkligen kommit på agendan. Den diskussionen tror jag inte kommer att försvinna. Då hoppas jag att vi höjer oss över det här med skuldbeläggande och att vi i stället försöka lära oss av det som varit bra.

Rapporten finns att ta del av på SKR:s webbplats.