Fler än 200 000 operationer kan tvingas ställas in i år, visar Läkarförbundets beräkningar. För att hantera situationen krävs ett nationellt ansvar för centrala funktioner och gemensamma behov, menar Heidi Stensmyren. På DN Debatt skriver hon:

»Det är inte rimligt att 21 regioner var för sig ska ut på världsmarknaden och konkurrera med stora aktörer, som exempelvis Frankrike, för att säkerställa läkemedelsförsörjningen gentemot sina invånare. Detsamma gäller för beredskapslagren där ansvaret har varit decentraliserat, delat och oklart.«

Andra områden hon pekar ut som problematiska och där det behövs ett helhetsgrepp är utvecklingen av den digitala vården och en ökad läkarmedverkan inom äldrevården. Angående det sistnämnda menar hon att behovet av medicinskt ansvariga läkare i äldrevården är stort.

»Det hade inte förhindrat all smittspridning, men tydliga medicinska kvalitetskrav och kontinuitet med en läkare med kännedom om patienten hade gett en bättre utgångspunkt.«

Heidi Stensmyren listar ett antal punkter för åtgärder. Hon vill bland annat se att Socialstyrelsen på kort sikt får ett samordningsansvar för att hantera vårdskuldens köer. Därtill anser hon att det behövs nationella väntelistor för de behandlingar som kan få längst vårdköer och där patienter kan fara illa av att vänta.

De andra punkterna på hennes lista är:

  • Statligt ansvar för och investeringar i digital infrastruktur.
  • Ökad satsning på primärvården utöver det som redan aviserats.
  • Listning på läkare (inte bara enhet) och konkreta incitament för fler att bli specialister i allmänmedicin.
  • Slopa vårdmomsen och ta in företrädare för näringslivet i Välfärdskommissionen, som regeringen tillsatt för att stärka kommunsektorns välfärdstjänster.
  • Skapa tillgång till medicinskt ansvariga läkare i äldrevården.

Debattartikeln finns på Dagens Nyheters webbplats.