Sammanställningen bygger på uppgifter om 6 001 personer som intensivvårdades eller avled på grund av covid-19 under perioden 6 mars till 2 juni 2020. Socialstyrelsen har tittat på deras receptförskrivna läkemedel som ordinerats före pandemin och jämfört med läkemedelsanvändningen i befolkningen.

Resultaten visar att det finns stora skillnader i läkemedelsanvändningen. För merparten av läkemedelsgrupperna var användningen mer omfattande hos dem som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19. Det gäller både i åldersgruppen 18 till 69 år och för gruppen 70 år eller äldre.

Enligt Socialstyrelsen var detta mest påfallande när det gäller loopdiuretika som visade en flerfaldigt högre användning.

I gruppen 70 år eller äldre såg Socialstyrelsen dock en lägre användning av några läkemedel hos dem som intensivvårdats eller avlidit. Det handlar främst om kolesterolsänkande preparat.

Socialstyrelsen är noga med att påpeka att inga justeringar gjorts för andra faktorer som kan vara förknippade med läkemedelsanvändningen, i första hand samsjuklighet, och att siffrorna inte kan tas som intäkt för orsakssamband mellan läkemedelsanvändning och covid-19.

»Det är rimligt att anta att de skillnader i läkemedelsanvändning som observeras huvudsakligen återspeglar skillnader i sjuklighet; exempelvis en högre förekomst av hypertoni och diabetes hos dem som insjuknar i covid-19«, skriver Socialstyrelsen.

Myndigheten anser dock att det finns anledning att närmare studera den påtagligt högre användningen av loopdiuretika hos dem som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19.

Det behövs också fortsatta och mer fördjupade studier som tar hänsyn till samsjuklighet och andra förväxlingsfaktorer för att kartlägga läkemedels eventuella roll som risk- eller skyddsfaktorer vid covid-19.

Frågan om ökade risker med så kallad RAAS-blockad vid covid-19 har diskuterats, bland annat i Läkartidningen.

Socialstyrelsen pekar på att resultaten i analysen inte ger stöd för hypotesen att medel som påverkar renin–angiotensin–aldosteronsystemet, det vill säga ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare (ARB), ökar risken för covid-19.

Ta del av Socialstyrelsens faktablad här.