Alla patienter i granskningen utom en hade samsjuklighet, det vill det vill säga minst två sjukdomar utöver covid-19. Och regionen bedömer att det fanns en skörhet hos majoriteten av dem. Det innebar också en viss begränsning i åtgärderna.

– I samtliga fall gjordes bedömningen att patienten inte skulle ha någon nytta av eller i vissa fall även lida skada av vissa behandlingar som till exempel respiratorvård. I alla fall där patienter avlidit på avdelning fanns beslut om att de inte skulle vårdas på IVA, och vår bedömning är att de bedömningarna var korrekta, säger Pär Lindgren, chefläkare som har haft huvudansvaret för utredningen, i ett pressmeddelande.

I 45 procent av de granskade fallen ansågs alltså covid-19 vara den främsta dödsorsaken. Och i 41 procent av fallen anses sjukdomen ha varit bidragande. Sju av patienterna avled på intensivvårdsavdelning. Medelåldern på patienterna var 82,5 år. 27 av dem var män och 22 kvinnor.

I fyra fall bedöms att patienterna hade kunnat få adekvat vård utanför sjukhus. I ett fall där patienten fick intensivvård görs bedömningen att IVA-vården inte hade förutsättningar att påverka förloppet. Men bedömningen är att vård inte getts på fel vårdnivå i något av fallen.

– Vi kunde utifrån vår granskning av vårdnivå, vårdåtgärder och behandlingsstrategi inte upptäcka något fall där vi ser behov av fördjupad utredning på grund av misstanke om vårdskada, säger Pär Lindgren.

Utredningen, som gjorts på uppdrag av den särskilda sjukvårdsledningen,  lyfter ändå några områden som kan förbättras. Det finns till exempel ingen avdelning för intermediär vård på länets sjukhus. I stället har covidenheten delvis fungerat som en sådan under pandemin. Därtill skulle information och behandlingsstrategi kunnat vara tydligare. Samtal med anhöriga är i flera fall inte dokumenterat på ett tydligt sätt. Och patienternas skörhet hade kunnat beskrivits tydligare i journalerna.

Regionen kommer i framtiden även att granska covidvården för dem som avlidit utanför sjukhusvården. Som Läkartidningen tidigare berättat har Region Östergötland gjort en granskning av dem som avlidit med bekräftad covid-19 utanför sjukhus. Den visade att majoriteten av dessa hade bakomliggande sjukdomar.

 

Läs även:

Covid-19 oftast inte ensam dödsorsak bland äldre