Det är efter två separata anmälningar som Överklagandenämnden för etikprövning slår fast att en studie under ledning av en professor vid Uppsala universitet bedrivits i strid med etikprövningslagen.

Nu har nämnden anmält ärendet till Åklagarmyndigheten.

Den ansvariga forskaren och hans medarbetare tog i april blodprov från drygt 450 vänner och bekanta för att studera antikroppsprevalens och omfattningen av spridningen av det nya coronaviruset.

Provtagningen skedde i samlingslokalen i en bostadsrättsförening, med överblivet testmaterial från en tidigare, avslutad, studie.

Sammanställningen av provsvaren – som visade på olika grad av smittspridning i olika delar av Stockholm – kommunicerades med medierna och rapporterades till Folkhälsomyndigheten.

Men forskningen saknade alltså etiskt tillstånd.

– För pilotstudien, det vill säga endast testande av fingertoppsblod med en godkänd test bland vänner och bekanta, behövs inget etiskt tillstånd, sa den ansvariga forskaren i maj till Upsala Nya Tidning.

Överklagandenämnden slår dock fast att forskningen är tillståndspliktig enligt etikprövningslagen, eftersom blodprovstagning utgör ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson och bara får utföras om den har godkänts vid en etisk prövning. Det innebär också att forskningen inte heller har följt lagens bestämmelser om information till forskningspersoner och krav på samtycke – en förutsättning för att ett sådant forskningsprojekt ska kunna godkännas.

Att forskarna i efterhand har fått etiskt godkännande för en större studie saknar betydelse enligt nämnden. Inte heller det faktum att testpersonerna var bekanta och anhöriga föranleder någon annan bedömning.

Överklagandenämnden konstaterar att förfarandet kan ha inneburit en risk för smittspridning av covid-19 bland forskningspersonerna och de boende i bostadsrättsföreningen. Och att det inte kan uteslutas att provtagningsstrategin lett till sjukdom.

Dessutom kan förfarandet underminera allmänhetens förtroende för framtida forskning, enligt nämnden.