De senaste åren har Västra Götalandsregionen testat närakuter i Skene, Tanumshede, Lidköping och på Östra sjukhuset i Göteborg i pilotprojektsform med ett breddinförande som mål.

Tre av piloterna skulle egentligen ha avslutats i sommar och den fjärde nästa sommar. Som Läkartidningen nyligen har berättat kommer dock tre av de fyra försöken förlängas till slutet av 2021. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Orsaken uppges vara att man vill samordna besluten om närakuternas framtid med en pågående utredning om regionens framtida vårdutbudsstruktur.

Men läkarfacket i Västra Götaland är oenig med arbetsgivaren. Saco i Västra Götaland, där Läkarförbundet ingår, tycker att samtliga försök bör avslutas. Detta eftersom man anser att det finns tillräckligt med underlag för att dra lärdomar av piloterna redan nu.

Läkarföreningen i Västra Götaland har kritiserat närakutskonceptet sedan start och resultaten från piloterna har inte ändrat de fackliga företrädarnas inställning. »Grundproblemet med närakuterna är att de utgår från en felaktig fråga. I stället för att försöka hitta bästa sätt att ta hand om patienterna som behöver ett omhändertagande i närtid har man utgått i från sjukhusens upplevelse av att ha stora mängder ”primärvårds-patienter” på akutmottagningarna«, skriver Saco Västra Götaland i en protokollsanteckning till beslutet att förlänga pilotförsöken.

I stället för att fortsätta driva närakuterna anser man att arbetsgivaren bör satsa på att hitta mer långsiktiga lösningar och påpekar att en stor andel av patienterna som kommer till jourcentraler eller närakuter har sökt sig dit för att de inte fått tid tillräckligt snabbt på sin vårdcentral. »Grunden i lösningen måste vara att stärka främst vårdcentralerna, men även övrig öppenvård, i uppdraget att med kontinuitet följa och följa upp sina patienter«, skriver man.

Christina Sjöberg, huvudskyddsombud för Västra Götalands läkarförening och ordförande i Saco Västra Götaland, tycker dock att politikerna har börjat lyssna mer på läkarnas invändningar. Egentligen skulle ett beslut om breddinförande ha tagits i januari i år. Men politikerna sköt på beslutet.

– Vi är väldigt glada över att polletten äntligen börjar trilla ner hos politikerna. Vi tycker att man ska se hela vårdbehovskedjan för patienter som har akut behov av primärvård och inte bara utgå ifrån besöken på sjukhusens akutmottagning, säger hon.

 

Läs mer:

Försök med närakuter förlängs i Västra Götaland

Politiker tvekar om breddinförande av närakuter

Oviss framtid för närakuter i Västra Götaland

Närakuter oroar läkarföreningar i Västra Götaland

FYRA NÄRAKUTER TESTAS

I dag finns fyra närakuter i Västra Götalandsregionen.

  • Närakuten på SU/Östra sjukhuset öppnade i november 2017. Projektet ska pågå till slutet av 2021.
  • Närakuten i Tanumshede som gjordes om från jourcentral och utökade sina öppettider i augusti 2018. Projektet ska pågå till slutet av 2021.
  • Närakuten i Skene som gjordes om från jourcentral i april 2019. 15 augusti 2020 återgår den till jourcentral.
  • Närakuten i Lidköping som gjordes om från jourcentral och flyttade in på Lidköpings sjukhus i april 2019. Projektet ska pågå till slutet av 2021.

Pilotprojekten är en del av regionens omställning av vården. Tanken är att på sikt ersätta de befintliga jourcentralerna med 15 närakuter. Regionen har beskrivit det som att fler patienter ska ges vård på rätt vårdnivå och att närakuterna ska förstärka samarbetet mellan primärvård och akutsjukhus. Något som i slutänden ska ge såväl kortare ledtider på sjukhusens akutmottagningar som ökad medicinsk kvalitet vid det akuta omhändertagandet.